Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

urzad-skarbowy11Przypominamy organizacjom NSZZ „Solidarność” o podstawowych obowiązkach wynikających z posiadania przez nie osobowości prawnej.

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego władza wykonawcza każdej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość prawną, ma obowiązek złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego roczne zeznanie podatkowe na druku CIT- 8 w terminie do 31 marca każdego roku (podstawa prawna: art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Do zeznania należy dołączyć: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową (podstawa prawna: § 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
Bilans oraz rachunek wyników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj.: Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.
Formularze bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej do pobrania poniżej.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Barbara Staszczak z Działu Prawno-Ekonomicznego ZR (pokój nr 12), tel. 17 850 14 32, e-mail: prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl

Pliki do pobrania: