Walne Zebranie Delegatów

Walne Zebranie Delegatów

Dokumenty IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 7 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA
ws. powołania Forum Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego

IX WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” do powołania zespołu pod nazwą  Forum Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.

APEL
ws. waloryzacji emerytur

IX WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S” wyraża oburzenie ze sposobu waloryzacji rent i emerytur, który nie rekompensuje wzrostu kosztów utrzymania i powoduje realny spadek świadczeń. W związku z powyższym domagamy się zmiany systemu waloryzacji np. poprzez coroczne zwiększenie kwoty bazowej ogłaszanej w Monitorze Polskim mnożonej przez współczynnik z decyzji organu emerytalnego.

STANOWISKO
ws. TVP SA

Stanowczo sprzeciwiamy się kolejnej degradacji i osłabianiu Rzeszowskiego Oddziału Telewizji Polskiej S.A. tym razem poprzez likwidację zatrudnienia etatowego znacznej części załogi. Przeniesienie do zewnętrznej firmy kilkunastu dziennikarzy i montażystów jest kolejnym krokiem, który pod pozorem restrukturyzacji niszczy telewizję publiczną i wypacza jej ważną rolę w obywatelskim społeczeństwie. Wzywamy władze Telewizji Polskiej S.A. wstrzymania outsourcingu, zwolnień oraz innych decyzji które mogą być uważane jako marnotrawstwo potencjału produkcyjnego, ukryta forma prywatyzacji i sposób na wyprowadzanie środków abonamentowych do prywatnych firm. Żądamy od organów państwowych odpowiedzialnych za media publiczne zatrzymania destrukcji Telewizji Polskiej, zapewnienia takiego finansowania Oddziałów Terenowych TVP S.A. który pozwoli na niezagrożone wypełnianie ustawowej „misji publicznej”  i na utrzymanie zatrudnienia etatowego.

STANOWISKO
ws. niepokojących zjawisk w oświacie i edukacji

Mając na uwadze dobro polskiej szkoły, wysoką jakość edukacji, podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela, WZD Regionu Rzeszowskiego wyraża stanowczy sprzeciw:
• wobec ataków różnych środowisk , w tym samorządowych i rządowych, na Kartę Nauczyciela oraz wyłączania spod niej nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli;
• wobec ograniczenia nakładów na edukację i odwracania się państwa od odpowiedzialności za nią;
• wobec tzw. godzin karcianych, czyli bezpłatnych zajęć edukacyjnych z uczniami, gdyż zgodnie z wynikami badań Instytutu Badań Edukacyjnych czas pracy nauczyciela wynosi 46 godzin 40 minut tygodniowo;
• wobec likwidacji możliwości kształcenia na poziomie szkoły policealnej w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego.
Od jakości edukacji zależy wychowanie młodego pokolenia i przyszłość Polski, dlatego sprawy te powinny być otoczone należytą troską Państwa.

STANOWISKO
ws. propagowania ideologii gender

WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się propagowaniu w naszym kraju ideologii gender, która jest sprzeczna z etyką chrześcijańską i katolicką nauką Kościoła. Ideologia ta podważa podstawy europejskiej cywilizacji, kwestionuje porządek biologiczny, poniża człowieka, postrzegając go wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, a także wypacza pojęcie i funkcję rodziny. Opowiadamy się za działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie wprowadzeniu do programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i uczelniach treści opartych na ideologii gender.
Uważamy, że realizowany w szkole program „wychowanie do życia w rodzinie” jest właściwym przygotowaniem dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wkraczania w dorosłość, w tym zakładania rodziny rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety.

STANOWISKO
ws. szykan wobec osób protestujących przeciwko uroczystemu pochówkowi Wojciecha Jaruzelskiego

IX WZD wyraża oburzenie wobec wszczęcia przez organy ścigania dochodzenia wobec osób protestujących pokojowo przeciw pośmiertnemu oddawaniu najwyższych honorów komunistycznemu zbrodniarzowi w sytuacji, gdy sądy III RP przez 25 lat nie potrafiły doprowadzić do jego skazania.
Szykany te, podobnie jak wiele innych działań, pokazują nam dobitnie, że ludziom sprawującym obecnie rządy w Rzeczypospolitej Polskiej bliższy jest komunistyczny zbrodniarz niż jego ofiary – ludzie, którzy oddali życie za wolną Polskę.

 

Dokumenty VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 23 maja 2013 r.

Stanowisko
ws. zamiaru wypowiedzenia umów o pracę członkom Związku

W związku z przekazaniem przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” Oświaty i Wychowania w Strzyżowie pism z informacją o zamiarze wypowiedzenia umów o pracę czterem członkom Związku, w tym przewodniczącej KZ oraz członkowi KZ OiW w Strzyżowie, osobom posiadającym ochronę prawną, VIII WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko takiemu traktowaniu członków naszego Związku.
Domagamy się wycofania z zamiaru zwolnień z pracy członków naszego związku.
W przypadku kontynuacji działań mających na celu rozwiązanie ww. umów,  NSZZ „Solidarność” podejmie akcję protestacyjną w obronie swoich członków.

Stanowisko
ws. poparcia  protestu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu

VIII WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność’ popiera trwający od 21 maja bm. protest Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu m.in. przeciwko niekorzystnym zmianom w prawie pracy, likwidacji szkół, braku dialogu ze strony struktur państwowych.
Protest ten, prowadzony w formie miasteczka namiotowego, wpisuje się w ciągłe starania i dążenia struktur krajowych i regionalnych NSZZ „Solidarność” w obronę praw pracowniczych i związkowych oraz troskę o miejsca pracy.

APEL
o upamiętnienie 70 rocznicy ludobójstwa na Wołyniu

Jeśli zapomnę o nich
Ty, Boże zapomnij o mnie

W 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców, inspirowanych przez nacjonalistów spod znaku OUN – UPA na ludności Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Delegaci VIII WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apelują do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały potępiającej tę bezprzykładną zbrodnię, określenie jej mianem „ludobójstwa” i uczczenie pamięci ponad 160 tysięcy naszych Rodaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani
jedynie za to, że byli Polakami.
Żadna tzw. „poprawność polityczna” nie może być powodem, by rzeź wołyńska została przemilczana lub zmarginalizowana, a te tragiczne wydarzenia winny być wpisane w karty podręczników historii.

Dokumenty VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Leżajsk 15 października 2011 r.

Apel
ws. Fabryki Maszyn Sp. z o.o. w Leżajsku

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu o większe zainteresowanie sytuacją państwowej firmy Fabryka Maszyn Sp. z o.o. w Leżajsku i podjęcie skutecznych działań w celu zapobieżenia upadłości tego zakładu. Bardzo trudna sytuacja tej Spółki jest skutkiem m.in. bierności Ministerstwa Skarbu Państwa – wykonującego funkcję właścicielskie Fabryki Maszyn w Leżajsku. Zatrudnieni pracownicy od bardzo dawna oczekują na zaległe wynagrodzenia, a widmo upadłości mimo bieżących zamówień nieustannie zagraża fabryce.
Fabryka Maszyn jest niezmiernie ważnym społecznie zakładem pracy w Leżajsku. Zakład ten nie tak dawno dawał pracę i utrzymanie 600 osobom i ich rodzinom. Obecnie zatrudnia już tylko 250 pracowników. Upadłość tej Spółki spowodowałaby znaczny wzrost bezrobocia w powiecie Leżajskim, w którym już dziś stopa bezrobocia przekracza 18 %.
Apelujemy do parlamentarzystów o szczególne zainteresowanie losem Fabryki Maszyn Sp. z o.o. w Leżajsku i zatrudnionych w niej pracowników.

Stanowisko
ws. edukacji

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, w związku z 238 rocznicą pierwszego w świecie ministerstwa edukacji, tj. Komisji Edukacji Narodowej, wyraża oburzenie celowymi zmianami groźnymi dla nauczania i wychowania młodych Polaków, dla nauczycieli i dla Polski, polegającymi między innymi na:
– przymusowi szkolnemu dla sześciolatków;
– celowemu umniejszaniu nauczania historii, kultury ojczystej przez zmieszanie liczby godzin nauczania, przez rozbicie nauczania historii między dwa typy szkół i pozbawienie większości szkół ponadgimnazjalnych nauczania historii Polski w ogóle;
– zmniejszeniu liczby godzin nauczania języka polskiego;
– likwidacji odpowiedzialności państwa za edukację przekazywaną samorządom i firmom prywatnym;
– celowemu zamykaniu mniejszych szkół;
– celowej likwidacji szkół i przekazywaniu ich prywatnym właścicielom;
– celowemu zastępowaniu nauczycieli osobami uznanymi przez wójta, burmistrza lub prezydenta za godnych pracy z uczniami;
– traktowaniu edukacji jako działalności usługowej;
W związku z powyższym Walny Zjazd Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność domaga się od parlamentu i rządu polskiego:
– przywrócenia odpowiedzialności państwa za edukację i wychowanie młodego pokolenia Polaków i zwiększenia nakładów na edukację,
– zwiększenia liczby godzin nauczania języka polskiego, historii, geografii i innych przedmiotów, szczególnie na etapie ponadgimnazjalnym,
– przywrócenia higienistek w szkołach zapewniających uczniom stałą opiekę,
– zachowania opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w dotychczasowym kształcie. Naszym zdaniem klasy integracyjne w szkołach masowych wymagają dodatkowych nakładów finansowych i zatrudnieniu specjalnej kadry, której obecnie brak.

Stanowisko
dot. zwolnień w Veolia Transport sp. z o.o.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność zwraca się o niezwłoczne przystąpienie przez Zarząd Veolia Transport sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu do negocjowania porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych w związku z likwidacją oddziałów Spółki w Tczewie i Gorlicach. Dokonywanie zamierzonych przez Zarząd Spółki indywidualnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. Zawarcie postulowanego przez nas porozumienia mogłoby złagodzić trudną sytuację pracowników.

Apel
ws. kontynuacji członkostwa w Związku

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do przewodniczących organizacji zakładowych o szczególne zwrócenie uwagi na pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę i zachęcanie ich do kontynuowania przynależności do NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko
ws. ustawy o Polakach na Wschodzie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od władz ustawodawczych RP szybkiego uchwalenia zainicjowanej przez śp. Macieja Płażyńskiego ustawy, dotyczącej Polaków deportowanych w głąb ZSRR oraz tych Polaków, którzy chcieliby przenieść się do Polski z terenów byłego ZSRR.

Dokumenty VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 11 czerwca 2010 r.

Uchwała
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wnosi do XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie Księdzu Prałatowi Stanisławowi Słowikowi tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Uzasadnienie:
Ks. Stanisław Słowik wspierał NSZZ „Solidarność” od chwili powstania.
W styczniu i lutym 1981 roku, podczas wielkiego strajku w rzeszowskim Domu Kolejarza (zakończonego podpisaniem porozumień ustrzycko-rzeszowskich) sprawował posługę duszpasterską dla strajkujących tam rolników i robotników.
W grudniu 1981 roku objął opieką duszpasterską strajkujących studentów Politechniki Rzeszowskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był duszpasterzem internowanych w Zakładzie Karnym w Załężu. Odprawiał tam Msze św. i umożliwiał więzionym tam członkom „S” nawiązywanie kontaktów
z rodzinami i pozostającymi na wolności kolegami. Organizował pomoc dla rodzin internowanych i więzionych. Wspierał „S” duchowo, ale także organizacyjnie. Ukrywał sztandar regionalnej „S”. Włączał się także w działalność podziemną. Podczas odprawianych w latach 1982-89 w rzeszowskiej farze Mszy św. w intencji Ojczyzny (w kolejne rocznice powstania „S” i świąt narodowych) wygłaszał patriotyczne kazania (w tym czasie kościół zawsze obstawiany był przez funkcjonariuszy SB i ZOMO). W komunistycznych mediach nazywany był wrogiem PRL (wymieniano go wraz z księżmi: Jerzym Popiełuszką, Henrykiem Jankowskim i Kazimierzem Janczarzem). Mobilizował członków „S” do działania.
W 1992 toku został dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej i jest nim do chwili obecnej. Jest bez reszty oddany potrzebującym. Podczas rocznicowych mszy św. wygłaszał patriotyczne kazania. Jest stałym uczestnikiem spotkań i zjazdów „S”.

Uchwała
ws. dialogu społecznego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań w sprawie poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce.
Kierownictwa wielu zakładów pracy nie uznają faktu funkcjonowania organizacji związkowych na swoim terenie, bądź pozorują dialog społeczny przedłużając, a nawet blokując procesy negocjacyjne.
Sytuacje takie występują zwłaszcza w firmach prywatnych z udziałem kapitału zagranicznego. Instytucje powołane do obrony praw związkowych i pracowniczych takie, jak PIP czy sądy pracy nie mają wystarczających narzędzi do egzekwowania prawa.
Wzywamy do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu doprowadzenia jakości dialogu społecznego do standardów europejskich.

Stanowisko
ws. poparcia protestujących pracowników z Fabryki Maszyn w Gniewczynie Łańcuckiej

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z protestującymi pracownikami Fabryki Maszyn w Gniewczynie Łańcuckiej powiat Przeworski.
Popieramy załogę, która stanęła w obronie bezprawnie zwolnionych, przewodniczących Organizacji Związkowych działających w obronie poprawy warunków bhp i domagających się uczciwego dialogu
z pracodawcą. Domagamy się przywrócenia do pracy działaczy oraz przestrzegania przez słowackich właścicieli polskiego prawa.

Stanowisko
ws. przestrzegania przyjętych standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o zobowiązanie Komisji Krajowej wybranej na kadencję 2010 – 2014 do wypełnienia postanowień uchwał KK nr 58/2001 i 16/05 ws. przestrzegania standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych.
Standardy określone w przywołanych uchwałach miały być wypełnione przez struktury regionalne
i krajowe do końca kadencji 2002 – 2006. Dobiegła końca kolejna kadencja i do chwili obecnej brak jest informacji o stopniu realizacji uchwał.

Stanowisko
ws. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” występuje do rządu o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.
Kiedy 10 lat temu wprowadzono Kasy Chorych jako formę ubezpieczenia wyliczono, że składka nie może być mniejsza niż 11%. Dziś wynosi 7,75% składki odliczanej i 1,25% składki dopłacanej przez każdego z ubezpieczonych, co oczywiście powoduje stałe braki w budżecie NFZ. W 2009 roku zabrakło ponad 2 mld zł, co zmusiło Prezesa NFZ do rozwiązania rezerw, ale nadal są nierozliczone usługi medyczne z 2008 r. i 2009 r., tzw. nadwykonania. Dla mieszkańców województwa podkarpackiego to trzeci rok mniejszych nakładów na ochronę zdrowia jako efekt algorytmu, czyli przydzielania tylko tylu składek, ile sobie mieszkańcy uskładali – biedne województwo to mniejsza składka. Takie łamanie konstytucyjnej równości obywateli trwa nadal i to samo czeka nas w 2011 r. Łącznie stracimy z tytułu zaniżonych składek przez 4 lata ponad 1,5 mld złotych.
Żądamy realizacji obietnicy p. Ewy Kopacz, minister zdrowia, zapłacenia przez Ministerstwo Zdrowia za tzw. nadwykonania usług medycznych za lata ubiegłe, składane w mediach woj. podkarpackiego.
Żądamy zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, a szczególnie w Oddziale Podkarpackiego NFZ i uzupełnienia zabranych temu oddziałowi kwot w minionych trzech latach.

Stanowisko
ws. pogarszania polskiego systemu oświaty

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciw dalszemu pogarszaniu polskiego systemu oświaty. Nakłady na edukację w Polsce są najniższe w UE. Państwo nadal nie przeznacza nawet 5% wydatków budżetowych na edukację. Jednocześnie rosną zadania dla samorządów, gdzie brakuje pieniędzy na przedszkola, na obowiązkową edukację dla sześciolatków, na mniejsze szkoły.
Jednocześnie zmiany programowe, zmniejszanie siatki godzin grożą tym, że olbrzymia część młodego pokolenia nie będzie znała historii Polski, zwłaszcza najnowszej i nie będzie umiała posługiwać się językiem polskim.
To państwo jest odpowiedzialne za funkcjonowanie szkół i placówek wychowawczych, to w Polsce 223 lata temu powstało pierwsze na świecie państwowe ministerstwo oświaty – Komisja Edukacji Narodowej.
Obecna polityka rządzącej ekipy deprecjonuje zawód nauczyciela, stara się o traktowanie pracy w edukacji jako „usług edukacyjnych” , wykonywanych tak, jak każda inna praca, np. w hipermarkecie.
Ostatnie inicjatywy MEN i pani Katarzyny Hal zorganizowania zespołu w celu „nowelizacji Karty Nauczyciela” gdzie związkom zrzeszającym nauczycieli przydzielono 3 miejsca spośród 47 jest skandaliczna.
Zamiast negocjacji: MEN – związki zrzeszające nauczycieli, po raz kolejny rząd chce wprowadzić zmiany w prawie oświatowym bez udziału związków zawodowych.
Zdaniem Walnego Zebrania Delegatów, w szczególności należy:
1. powstrzymać niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela,
2. podnieść nakłady na polską edukację,
3. zagwarantować równe prawa pracownicze wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjno-obsługowym, kadrze wychowawców,
4. dbać o właściwy klimat wychowawczy i patriotyczny w szkołach, zmienić zapisy nowej podstawy programowej zawężającej i ograniczającej nauczanie języka polskiego, historii i innych przedmiotów na etapie gimnazjów i liceów,
5. doposażyć szkoły i określić maksymalną liczebność uczniów w oddziałach klasowych,
6. dopilnować, aby każda szkoła dysponowała boiskiem szkolnym, salą gimnastyczną oraz odpowiednią opiekę medyczną,
7. zagwarantować dostęp do bezpłatnej edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci,
8. wycofać dodatkowe niepłatne godziny zajęć edukacyjnych dla nauczycieli,
9. zaprzestać likwidacji szkół oraz placówek specjalnych, włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – bez porozumienia z ich rodzicami – do szkolnictwa masowego,
10. zapewnić warunki rozwoju szkolnictwa zawodowego, tworzyć klasy przysposabiające do zawodu.

Stanowisko
ws. projektowanych zmian w szkolnictwie specjalnym

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia projekt rozporządzenia MEN z dnia 28.04.2010 r. ws. rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży.
Wyżej wymieniony projekt skazuje na likwidację specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Propozycje zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawione w założeniach przez MEN są nierealne. Zapisy nakładające na nauczycieli obowiązek tworzenia indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzą do konieczności napisania kilkudziesięciu a nawet kilkuset programów (dla każdego ucznia oddzielnie). Kuriozalną jest sytuacja, że napisanie programu może wyprzedzać diagnozę.
Karta Potrzeb i Świadczeń nie spełni swojej roli. WZD uważa, że proponowane zmiany przez MEN spowodują likwidację specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, większą biurokrację w szkołach oraz nadmiernie obciążą nauczycieli zbędną pracą.

Apel
ws. szkoleń związkowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zachęca wszystkich działaczy organizacji zakładowych do udziału w szkoleniach związkowych, w szczególności nowo wybranych działaczy organizacji zakładowych i zakładowych komisji rewizyjnych.

Apel
ws. związkowców przechodzących na emeryturę

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz wszystkich organizacji związkowych do poczynienia niezbędnych kroków, by wszyscy związkowcy odchodzący na emeryturę bądź rentę pozostali nadal w macierzystej organizacji. Duża część naszych koleżanek i kolegów emerytów była w „Solidarności” wiele lat i powinni mieć możliwość dalszego uczestniczenia w działalności związkowej.

Apel
ws. pomocy zakładom pracy

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady Ministrów RP oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego o uwzględnienie, w ramach działań mających na celu usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., trudnej sytuacji przedsiębiorstw, szczególnie z Sędziszowa Małopolskiego (woj. podkarpackie), poszkodowanych w jej wyniku.
WZD wskazuje, iż szkody wyrządzone przez ostatnie powodzie w zakładach pracy, w tym w Sędziszowie Młp., w przypadku braku odpowiedniego wsparcia stanowić będą o krytycznym stanie lokalnego rynku pracy, którego kondycja już w dniu dzisiejszym jest trudna.

POZOSTAŁE DOKUMENTY WZD DO WGLĄDU W ZARZĄDZIE REGIONU