Walne Zebranie Delegatów Regionu

Walne Zebranie Delegatów Regionu

IMG_9019

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego należy:

  1. uchwalenie ogólnego programu działania Związku w Regionie;
  2. podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku w Regionie, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku;
  3. wybór przewodniczącego Zarządu Regionu;
  4. wybór członków Zarządu Regionu, oraz wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej;
  5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Regionu.