Tematyka szkoleń

Tematyka szkoleń

ABC działacza związkowego 

 1. Statut – struktura związku
  • Poznanie struktury w oparciu o statut
  • Prawa i uprawnienia członków związku
 2. Podział kompetencji
  • uprawnienia struktur zakładowych
  • uprawnienia struktur ponadzakładowych
  • współpraca między strukturami związku
 3. Praca Komisji Zakładowej
  • Odpowiedzialność działacza
  • Organizowanie pracy KZ
  • Pisma do pracodawcy (wzory)
  • Rozwiązywanie problemów
  • Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem określonego problemu oraz sporządzenie dokumentów z podjętych decyzji
  • Archiwizacja dokumentacji KZ
  • Informacja
 4. Preliminarz budżetowy Komisji zakładowej
  • Przychody (składka związkowa – podział)
  • Wydatki (świadczenia statutowe, inne)
  • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy
  • Rejestry finansowe i inne dokumenty kasowe
 5. Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy
  • Stanowiące
  • Opiniujące
  • Inicjujące
 6. Rozwiązywanie problemów
  • Kto lub jaka instytucja może pomóc pracownikowi
  • Jakie są tryby odwołań od podjętej decyzji
  • Jakie są podstawy prawne

PROFESJONALIZM DZIAŁANIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
Cel szkolenia:
– wypracowanie strategii działania organizacji zakładowej
– poprawa relacji interpersonalnych w organizacji zakładowej

PROGRAM SZKOLENIA
1. Dlaczego pracownicy potrzebują związku zawodowego NSZZ „Solidarność”:
–  Identyfikacja i sposoby rozwiązywania problemów pracowniczych.
–  Związek zawodowy – czynniki determinujące pozycję Związku.
–  Interes pracodawcy a interes pracownika.
–  Przeszkody uniemożliwiające rozwój związku w zakładzie – diagnoza sytuacji.
–  Sposoby radzenia sobie z nimi.
–  Rozmowy z pracownikami.
–  Strategia rozwoju NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy.
–  Planowanie działań na rzecz rozwoju organizacji związkowej.
– elementy budujące siłę Związku,
– konflikt interesów (związek – pracodawca),
– świadome przywództwo,
– jakie zmiany należy wprowadzić.
2. Komunikacja społeczna i jej znaczenie w procesie porozumiewania się:
– istota komunikacji społecznej w działalności związkowej,
– jak postrzegają nas inni,
– trudności w porozumiewaniu się.
3. Profesjonalizm organizacji zakładowej:
– posiadane umiejętności i kompetencje,
– relacje w organizacji zakładowej,
– wyznaczanie i realizacja celów,
– delegowanie zadań w organizacji zakładowej,
– jak osiągamy zakładane rezultaty?
4. Strategia działania organizacji zakładowej:
– co udało nam się osiągnąć w poprzedniej kadencji?
– z czym mieliśmy problemy?
– co zakładamy na obecną kadencję – strategia działania,
– współdziałanie w realizacji zadań,
– „sprawdzamy rezultaty”.
5. Podsumowanie szkolenia.

OGÓLNOZWIĄZKOWE

PROGRAM SZKOLENIA
1. Statut – struktura związku
– Poznanie struktury w oparciu o statut
– Prawa i uprawnienia członków związku
2. Podział kompetencji
– uprawnienia struktur zakładowych
– uprawnienia struktur ponadzakładowych
– współpraca między strukturami związku
3. Praca Komisji Zakładowej
– Odpowiedzialność działacza
– Organizowanie pracy KZ
– Rozwiązywanie problemów
– Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem określonego problemu oraz sporządzenie
dokumentów z podjętych decyzji
– Archiwizacja dokumentacji KZ
– Informacja
4. Preliminarz budżetowy Komisji zakładowej
– Przychody
– Wydatki
– Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy
– Rejestry finansowe i inne dokumenty kasowe
5. Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy
– Stanowiące
– Opiniujące
– Inicjujące
6. Negocjacje
– Formułowanie roszczenia związku
– Zespół negocjacyjny
– Przygotowanie do rozmów określenie minimum i maksimum
– Podpisanie porozumienia lub protokołu rozbieżności
7. Gra negocjacyjna
– Podział grupy na stronę pracodawcy, związkową i obserwatorów
8. Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych
– Kiedy można wszcząć spór zbiorowy
– Etapy rokowań
– Kiedy potrzebny i jaką rolę spełnia  mediator
– Zasady i etapy prowadzenia strajku
– Test – Ankieta sprawdzająca wiedzę
9. Zwolnienia indywidualne i grupowe –problem przed którym staje związek
– Kiedy dochodzi do zwolnień
– Różnice między zwolnieniami grupowymi a indywidualnymi
– Kiedy przysługują odprawy, odszkodowania
– Określenie praw w wypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy
10. Rozwiązywanie problemów
– Kto lub jaka instytucja może pomóc pracownikowi
– jakie są tryby odwołań od podjętej decyzji
– Jakie są podstawy prawne
11. Składniki płac
– Zapoznanie się ze składnikami płac
– Podział składników na obligatoryjne i fakultatywne
– Rola  komisji zakładowej w polityce płacowej
– Wartościowanie pracy dla wybranych grup zawodowych
12. Pozyskiwanie  i aktywizowanie nowych członków
– Zaangażowanie członków związku
– Opracuj plan
– Nie wierz, kiedy mówią NIE
–  Rozmawiaj o problemie i sposobie jego rozwiązania
12.  Podsumowanie szkolenia
– Dyskusja plenarna na temat dobrych i złych stron szkolenia

KOMISJE REWIZYJNE
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych, podmiotów prawa w Polsce w kontekście działalności związkowej, a także obowiązków, uprawnień, kompetencji oraz funkcjonowania Komisji Rewizyjnych wynikających ze statutu NSZZ „S” oraz prawa wewnątrzzwiązkowego.

PROGRAM SZKOLENIA
– Wprowadzenie
– Pozycja komisji rewizyjnej w strukturze władz NSZZ „Solidarność”
– Wewnętrzne zasady funkcjonowania NSZZ „Solidarność”
– Zasady pracy zakładowej komisji rewizyjnej
– Zakres kontroli zakładowej komisji rewizyjnej
– Działania pokontrolne komisji rewizyjnej
– Sprawozdanie komisji rewizyjnej
– Zakończenie szkolenia