Walne Zebranie Delegatów

Walne Zebranie Delegatów

Dokumenty XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 17 czerwca 2023 r.

 

Stanowisko nr 1/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. przywrócenia art.88 Karty Nauczyciela w brzmieniu i na zasadach obliczania wcześniejszych emerytur obowiązujących do 2008 roku

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej o podjęcie działań w celu przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela w brzmieniu
i na zasadach obliczania wcześniejszych emerytur, obowiązujących do 2008 roku. Obecnie przedstawiane przez MEiN projekty zmian są bulwersujące i nieakceptowalne ze względu na sposób wyliczania wysokości świadczeń dla nauczycieli. Wysokość naliczonej na ich podstawie emerytury nie pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych związanych z opłatami mieszkaniowymi, zakupem żywności, leczeniem.

Adresaci: KK NSZZ „Solidarność”

 

Stanowisko nr 2/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. nabycia praw do urlopu na żądanie

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie stosownych działań w celu zagwarantowania nauczycielom możliwości korzystania z urlopu na żądanie (art. 167. Kodeks Pracy).

Adresaci: KK „Solidarność”

 

Stanowisko nr 3/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. nagród jubileuszowych

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu znowelizowania art. 47. Karty Nauczyciela według wzoru:

  • 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy,
  • 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy,
  • 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy,
  • 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy,
  • 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy,
  • 400% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy.

Adresaci: KK „Solidarność”

 

Stanowisko nr 4/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność popiera postulaty płacowe sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez Rząd i nadal są aktualne.

Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. nie odzwierciedla postulatów, potrzeb i oczekiwań reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” pracowników sfery finansów publicznych. Zaproponowane „podniesienie” wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej w 2023 r. w formie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego w żadnym stopniu nie rekompensuje pracownikom wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji oraz zrównywania płac z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Bieżąca sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że od lat postulowane przez organizacje związkowe systemowe uregulowanie wynagrodzeń w ustawie jest konieczne. Sytuacja, w której pracownicy sfery finansów publicznych nieustannie  muszą dopominać się o godne wynagrodzenia, świadczy o braku szacunku polityków do pracowników, wykonywujących zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

XI Walne Zebranie Delegatów apeluje do parlamentarzystów o wprowadzenie zmian w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 rok, zapewniających postulowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych, włączając w to kwotę przeznaczoną na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny.

Adresaci: KK „Solidarność”

 

Stanowisko nr 5/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. dialogu społecznego w sektorze obronnym i lotniczym

Z głębokim rozgoryczeniem obserwujemy, że w sektorze obronnym i lotniczym od dłuższego czasu trwa pozorowany dialog ze stroną społeczną. Bardzo dynamiczny okres, związany z barbarzyńską wojną w Ukrainie, stwarza ogromne możliwości dla wsparcia i rozwoju tego sektora. W związku z powyższym uważamy, że wszelkie działania rządu  powinny być koordynowane w oparciu o Wieloletnią Strategię, wskazującą  cele i perspektywy funkcjonowania branży w dłuższym okresie czasu. Ogromne nadzieje wiążemy również z Ustawą o Obronie Ojczyzny.

Niestety zapadają decyzje, którymi jesteśmy zaskakiwani, które idą są sprzeczne z interesami   niektórych firm naszego sektora, co w najbliższym czasie może skutkować redukcją  miejsc pracy. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego,  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i z przykrością stwierdzamy, że jesteśmy ignorowani. Do tej pory  nie otrzymaliśmy żadnego sygnału, który wskazywałby, że jesteśmy stroną partnerskiego dialogu. Podczas spotkań Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, zgłaszamy wnioski, które pozostały bez odpowiedzi. Posiedzenia  Zespołu  odbywają się sporadycznie, co utrudnia proces wypracowania  wspólnej Strategii dla branży, mimo uzgodnień w tej sprawie.

Takie okoliczności zmuszają nas do podjęcia bardziej radykalnych działań, których scenariusz przygotowujemy, zgodnie z naszymi statutowymi możliwościami. W przypadku braku  reakcji jesteśmy zdeterminowani go użyć.

Adresaci: Prezydent RP; Prezes Rady Ministrów; Prezes PiS; Minister ON; Minister RiPS

 

Apel nr 1/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. godziwych świadczeń dla emerytów i rencistów

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” o poparcie wniosków Regionalnych Sekretariatów Emerytów i Rencistów oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów dotyczących rozwiązań, zapewniających godziwe świadczenia dla osób nieczynnych zawodowo poprzez m.in. realną waloryzację świadczeń i wprowadzenia tzw. wdowich emerytur.

Adresaci: Delegaci na KZD

 

Uchwała nr 1/2023
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 czerwca 2023 roku
ws. podstawowych zasad wyborczych

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, do przedstawienia wniosku o uszczegółowienie zasad zbierania podpisów na poparcie kandydatury na funkcje związkowe zgodnie z par. 50 ust. 2 b) Statutu NSZZ „Solidarność” poprzez wskazanie sytuacji, w których podpisy poparcia mogą być zbierane.

Adresaci:  KK NSZZ  „Solidarność” Komisja Statutowa

 

========================================================

 

Dokumenty X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Stanowisko nr 1
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws. polityki płacowej pracowników sfery budżetowej
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, apeluje do Rządu RP o:

• odmrożenie funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrost wynagrodzeń jeszcze w tym roku dla wszystkich grup zawodowych,
• odmrożenie kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej i zwiększenie jej co najmniej do poziomu płacy minimalnej oraz jej coroczną waloryzację,
• wzrost subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na fundusz płac,
• odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego negatywnie ocenia wieloletni okres zamrożenia wynagrodzeń ww. grupy zawodowej. Zwracamy uwagę, że kwota bazowa stanowiąca podstawę wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej od 2009 r. pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 1873,84 zł, mimo stale rosnących kosztów utrzymania. O degradacji wynagrodzeń pracowników administracji rządowej (m.in. pracowników zatrudnionych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkich i Powiatowych Inspekcjach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Powiatowych Urzędów Pracy) świadczy fakt, że ww. kwota bazowa w 2008 r. stanowiła 163 % płacy minimalnej, a w 2018 r. już tylko 89 % płacy minimalnej.
Obecny poziom płac ww. pracowników, nie pozwala na godne życie i utrzymanie rodziny, a w przyszłości nie pozwoli na uzyskanie godnych emerytur.
Konsekwentne ,,zamrażanie” wzrostu wynagrodzeń, niepodlegających automatycznej indeksacji prowadzi do coraz większych rozbieżności płacowych pomiędzy pracownikami sfery budżetowej i sektora prywatnego. W wielu urzędach administracji rządowej i samorządowej nastąpiło realne zmniejszenie wynagrodzenia, ze względu na wzrost obowiązków wynikających z wprowadzanych przez rządzących nowych przepisów, co powoduje zwiększenie obciążenia pracą, a tym samym oznacza wzrost wydajności pracy za niższą płacę. Efektem takich działań jest odpływ doświadczonych pracowników do firm prywatnych. Dramatycznie zmniejszyło się zainteresowanie pracą w tych jednostkach, co przekłada się na wzrost wakatów.
Nie wolno zapominać, że od dobrej pracy tej grupy zawodowej zależy skuteczna realizacja programu społecznego i ekonomicznego rządu.
Jesteśmy świadomi, iż decyzja o zamrożeniu płac podyktowana była trudną sytuacją ekonomiczną naszego kraju oraz globalnym kryzysem gospodarczym.
W chwili obecnej brak jest jednak uzasadnionych społecznie i ekonomicznie podstaw do dalszego utrzymania zamrożenia wynagrodzeń.
Dalsze utrzymywanie drastycznych ograniczeń w zakresie waloryzacji i wzrostu wynagrodzeń pracowników tej grupy jest nieuzasadnione i niehumanitarne.
W związku z powyższym Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się pilnego podjęcia przez Rząd RP działań w celu podniesienia niskich wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

Stanowisko nr 2
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws. zmiany system wynagradzania nauczycieli
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczące zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Obecny model wynagradzania sprzyja wypaczaniu informacji dotyczących wysokości płac nauczycieli, bo wiele ze składników, jest przez pedagogów nieosiągalnych i powoduje to sztuczne zawyżanie dochodów. Ponadto wynagrodzenie nauczycieli jest dużo niższe niż średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które wzrosło o ponad 20% i np. nauczyciel stażysta z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi otrzymuje 2417 zł brutto. Brak znaczących podwyżek w oświacie jest niezrozumiały w sytuacji wyraźnego wzrostu gospodarczego odnotowanego przez rząd RP, co grozi brakiem zatrudnienia w oświacie osób o odpowiednich kwalifikacjach (już teraz brakuje nauczycieli nauki zawodu). Uzdrowieniem tej sytuacji jest ustalenie i wypracowanie rozwiązania, które uniezależni płace w oświacie od doraźnych decyzji, zmian politycznych, itd.

Stanowisko nr 3
X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego
ws. projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego żąda realizacji postulatów przedwyborczych obozu Zjednoczonej Prawicy dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a w szczególności przywrócenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez związki zawodowe pracowników uczelni publicznych z właściwym ministrem. Żądamy powrotu do przyjętej w 2001 roku koncepcji ładu płacowego w szkolnictwie wyższym.
Wprowadzany zapisami projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” system ocen i ich skutki dla uczelni akademickich , przy całkowitym braku odpowiedzialności ministra stwarzają mechanizm będący podstawowym zagrożeniem dla tych uczelni. Mechanizm ten degradując ustawowo nadany status szkół akademickich zagraża wolności nauki i konstytucyjnie zapewnionemu powszechnemu i równemu dostępowi młodzieży do wykształcenia wyższego. W ustawie tej całkowicie pominięto unikalne w stosunku do innych obszarów grupy zawodowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (bibliotekarzy, pracowników naukowo-technicznych, itd.) Wymienione zagrożenia pogłębia brak zapewnienia środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia tak głębokiej reformy.
Domagamy się zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa do obiecanego poziomu 2% PKB.
Zwracamy się do Państwa Posłów o dokonanie wymienionych zmian w projektach ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Nauka i kształcenie stanowią o przyszłości narodu i są najlepszą i najbardziej opłacalną inwestycją.

Stanowisko nr 4
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws. odmrożenia odpisu na ZFŚS
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Pana Premiera RP o odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przypominamy, że w latach 2010 – 2016 koalicja PO – PSL zamroziła odpis na ZFŚS.
W roku 2017 rząd nieznacznie podniósł odpis, ale na rok 2018 ponownie odpis został zamrożony.
Członkowie naszego związku domagają się pełnego wyrównania odpisu na ZFŚS. Mamy świadomość, że są to duże środki. W razie niemożności jednorazowego wyrównania oczekujemy przedstawienia projektu wyrównania. Dlatego wnosimy o jak najszybsze działania w tym zakresie.

Stanowisko nr 5
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws. uprawnień emerytalnych pracowników
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera starania pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w kwestiach uprawnień emerytalnych. Strażacy z LSRG powinni być traktowani tak samo jak strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Osiągnąć to można dodając stosowne zapisy do ustawy „Prawo Lotnicze”. Podstawą byłby zapis mówiący o prawie do emerytury ustalanym, na podstawie Ustawy o Emeryturach dla Służb Mundurowych. Wówczas uprawnienia emerytalne nabędą osoby które ukończyły 55 lat i przepracowały co najmniej 25 lat w podziale bojowym. Takie regulacje z jednej strony utrzymałyby pełną rotację kadry, a z drugiej zagwarantowałyby utrzymanie właściwego poziomu zabezpieczenia portów lotniczych.

Stanowisko nr 6
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws. funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
Rzeszów, 16 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wyraża duży niepokój z powodu braku postępu prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
W wyniku całkowitego zliberalizowania rynku przewozu osób i działalności nieuczciwej konkurencji oraz braku należytej kontroli tego rynku przez odpowiedzialne instytucje doszło do upadku wielu solidnych firm transportowych. To spowodowało pojawienie się tzw. białych plam transportowych oraz wykluczenie komunikacyjne mieszkańców na obszarze ponad 20% terytorium Polski i niestety to niekorzystne zjawisko ciągle się powiększa przede wszystkim wskutek braku odpowiednich przepisów ustawowych.
Nie rozwiązany dotychczas od początku transformacji problem staje się coraz bardziej dokuczliwy dla mieszkańców korzystających z publicznej komunikacji, głównie młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych, którzy są zdani na ten sposób przemieszczania.
Obecny stan rynku usług przewozu osób wymaga natychmiastowych działań Rządu i Sejmu RP w celu wdrożenia przepisów umożliwiających samorządom terytorialnym zorganizowanie transportu zbiorowego dla swoich mieszkańców.

 

Dokumenty IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 7 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA
ws. powołania Forum Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego

IX WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” do powołania zespołu pod nazwą  Forum Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.

APEL
ws. waloryzacji emerytur

IX WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S” wyraża oburzenie ze sposobu waloryzacji rent i emerytur, który nie rekompensuje wzrostu kosztów utrzymania i powoduje realny spadek świadczeń. W związku z powyższym domagamy się zmiany systemu waloryzacji np. poprzez coroczne zwiększenie kwoty bazowej ogłaszanej w Monitorze Polskim mnożonej przez współczynnik z decyzji organu emerytalnego.

STANOWISKO
ws. TVP SA

Stanowczo sprzeciwiamy się kolejnej degradacji i osłabianiu Rzeszowskiego Oddziału Telewizji Polskiej S.A. tym razem poprzez likwidację zatrudnienia etatowego znacznej części załogi. Przeniesienie do zewnętrznej firmy kilkunastu dziennikarzy i montażystów jest kolejnym krokiem, który pod pozorem restrukturyzacji niszczy telewizję publiczną i wypacza jej ważną rolę w obywatelskim społeczeństwie. Wzywamy władze Telewizji Polskiej S.A. wstrzymania outsourcingu, zwolnień oraz innych decyzji które mogą być uważane jako marnotrawstwo potencjału produkcyjnego, ukryta forma prywatyzacji i sposób na wyprowadzanie środków abonamentowych do prywatnych firm. Żądamy od organów państwowych odpowiedzialnych za media publiczne zatrzymania destrukcji Telewizji Polskiej, zapewnienia takiego finansowania Oddziałów Terenowych TVP S.A. który pozwoli na niezagrożone wypełnianie ustawowej „misji publicznej”  i na utrzymanie zatrudnienia etatowego.

STANOWISKO
ws. niepokojących zjawisk w oświacie i edukacji

Mając na uwadze dobro polskiej szkoły, wysoką jakość edukacji, podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela, WZD Regionu Rzeszowskiego wyraża stanowczy sprzeciw:
• wobec ataków różnych środowisk , w tym samorządowych i rządowych, na Kartę Nauczyciela oraz wyłączania spod niej nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli;
• wobec ograniczenia nakładów na edukację i odwracania się państwa od odpowiedzialności za nią;
• wobec tzw. godzin karcianych, czyli bezpłatnych zajęć edukacyjnych z uczniami, gdyż zgodnie z wynikami badań Instytutu Badań Edukacyjnych czas pracy nauczyciela wynosi 46 godzin 40 minut tygodniowo;
• wobec likwidacji możliwości kształcenia na poziomie szkoły policealnej w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego.
Od jakości edukacji zależy wychowanie młodego pokolenia i przyszłość Polski, dlatego sprawy te powinny być otoczone należytą troską Państwa.

STANOWISKO
ws. propagowania ideologii gender

WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się propagowaniu w naszym kraju ideologii gender, która jest sprzeczna z etyką chrześcijańską i katolicką nauką Kościoła. Ideologia ta podważa podstawy europejskiej cywilizacji, kwestionuje porządek biologiczny, poniża człowieka, postrzegając go wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, a także wypacza pojęcie i funkcję rodziny. Opowiadamy się za działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie wprowadzeniu do programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i uczelniach treści opartych na ideologii gender.
Uważamy, że realizowany w szkole program „wychowanie do życia w rodzinie” jest właściwym przygotowaniem dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wkraczania w dorosłość, w tym zakładania rodziny rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety.

STANOWISKO
ws. szykan wobec osób protestujących przeciwko uroczystemu pochówkowi Wojciecha Jaruzelskiego

IX WZD wyraża oburzenie wobec wszczęcia przez organy ścigania dochodzenia wobec osób protestujących pokojowo przeciw pośmiertnemu oddawaniu najwyższych honorów komunistycznemu zbrodniarzowi w sytuacji, gdy sądy III RP przez 25 lat nie potrafiły doprowadzić do jego skazania.
Szykany te, podobnie jak wiele innych działań, pokazują nam dobitnie, że ludziom sprawującym obecnie rządy w Rzeczypospolitej Polskiej bliższy jest komunistyczny zbrodniarz niż jego ofiary – ludzie, którzy oddali życie za wolną Polskę.

 

Dokumenty VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 23 maja 2013 r.

Stanowisko
ws. zamiaru wypowiedzenia umów o pracę członkom Związku

W związku z przekazaniem przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” Oświaty i Wychowania w Strzyżowie pism z informacją o zamiarze wypowiedzenia umów o pracę czterem członkom Związku, w tym przewodniczącej KZ oraz członkowi KZ OiW w Strzyżowie, osobom posiadającym ochronę prawną, VIII WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko takiemu traktowaniu członków naszego Związku.
Domagamy się wycofania z zamiaru zwolnień z pracy członków naszego związku.
W przypadku kontynuacji działań mających na celu rozwiązanie ww. umów,  NSZZ „Solidarność” podejmie akcję protestacyjną w obronie swoich członków.

Stanowisko
ws. poparcia  protestu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu

VIII WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność’ popiera trwający od 21 maja bm. protest Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu m.in. przeciwko niekorzystnym zmianom w prawie pracy, likwidacji szkół, braku dialogu ze strony struktur państwowych.
Protest ten, prowadzony w formie miasteczka namiotowego, wpisuje się w ciągłe starania i dążenia struktur krajowych i regionalnych NSZZ „Solidarność” w obronę praw pracowniczych i związkowych oraz troskę o miejsca pracy.

APEL
o upamiętnienie 70 rocznicy ludobójstwa na Wołyniu

Jeśli zapomnę o nich
Ty, Boże zapomnij o mnie

W 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców, inspirowanych przez nacjonalistów spod znaku OUN – UPA na ludności Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Delegaci VIII WZD Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apelują do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały potępiającej tę bezprzykładną zbrodnię, określenie jej mianem „ludobójstwa” i uczczenie pamięci ponad 160 tysięcy naszych Rodaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani
jedynie za to, że byli Polakami.
Żadna tzw. „poprawność polityczna” nie może być powodem, by rzeź wołyńska została przemilczana lub zmarginalizowana, a te tragiczne wydarzenia winny być wpisane w karty podręczników historii.

Dokumenty VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Leżajsk 15 października 2011 r.

Apel
ws. Fabryki Maszyn Sp. z o.o. w Leżajsku

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu o większe zainteresowanie sytuacją państwowej firmy Fabryka Maszyn Sp. z o.o. w Leżajsku i podjęcie skutecznych działań w celu zapobieżenia upadłości tego zakładu. Bardzo trudna sytuacja tej Spółki jest skutkiem m.in. bierności Ministerstwa Skarbu Państwa – wykonującego funkcję właścicielskie Fabryki Maszyn w Leżajsku. Zatrudnieni pracownicy od bardzo dawna oczekują na zaległe wynagrodzenia, a widmo upadłości mimo bieżących zamówień nieustannie zagraża fabryce.
Fabryka Maszyn jest niezmiernie ważnym społecznie zakładem pracy w Leżajsku. Zakład ten nie tak dawno dawał pracę i utrzymanie 600 osobom i ich rodzinom. Obecnie zatrudnia już tylko 250 pracowników. Upadłość tej Spółki spowodowałaby znaczny wzrost bezrobocia w powiecie Leżajskim, w którym już dziś stopa bezrobocia przekracza 18 %.
Apelujemy do parlamentarzystów o szczególne zainteresowanie losem Fabryki Maszyn Sp. z o.o. w Leżajsku i zatrudnionych w niej pracowników.

Stanowisko
ws. edukacji

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, w związku z 238 rocznicą pierwszego w świecie ministerstwa edukacji, tj. Komisji Edukacji Narodowej, wyraża oburzenie celowymi zmianami groźnymi dla nauczania i wychowania młodych Polaków, dla nauczycieli i dla Polski, polegającymi między innymi na:
– przymusowi szkolnemu dla sześciolatków;
– celowemu umniejszaniu nauczania historii, kultury ojczystej przez zmieszanie liczby godzin nauczania, przez rozbicie nauczania historii między dwa typy szkół i pozbawienie większości szkół ponadgimnazjalnych nauczania historii Polski w ogóle;
– zmniejszeniu liczby godzin nauczania języka polskiego;
– likwidacji odpowiedzialności państwa za edukację przekazywaną samorządom i firmom prywatnym;
– celowemu zamykaniu mniejszych szkół;
– celowej likwidacji szkół i przekazywaniu ich prywatnym właścicielom;
– celowemu zastępowaniu nauczycieli osobami uznanymi przez wójta, burmistrza lub prezydenta za godnych pracy z uczniami;
– traktowaniu edukacji jako działalności usługowej;
W związku z powyższym Walny Zjazd Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność domaga się od parlamentu i rządu polskiego:
– przywrócenia odpowiedzialności państwa za edukację i wychowanie młodego pokolenia Polaków i zwiększenia nakładów na edukację,
– zwiększenia liczby godzin nauczania języka polskiego, historii, geografii i innych przedmiotów, szczególnie na etapie ponadgimnazjalnym,
– przywrócenia higienistek w szkołach zapewniających uczniom stałą opiekę,
– zachowania opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w dotychczasowym kształcie. Naszym zdaniem klasy integracyjne w szkołach masowych wymagają dodatkowych nakładów finansowych i zatrudnieniu specjalnej kadry, której obecnie brak.

Stanowisko
dot. zwolnień w Veolia Transport sp. z o.o.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność zwraca się o niezwłoczne przystąpienie przez Zarząd Veolia Transport sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu do negocjowania porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych w związku z likwidacją oddziałów Spółki w Tczewie i Gorlicach. Dokonywanie zamierzonych przez Zarząd Spółki indywidualnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. Zawarcie postulowanego przez nas porozumienia mogłoby złagodzić trudną sytuację pracowników.

Apel
ws. kontynuacji członkostwa w Związku

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do przewodniczących organizacji zakładowych o szczególne zwrócenie uwagi na pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę i zachęcanie ich do kontynuowania przynależności do NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko
ws. ustawy o Polakach na Wschodzie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od władz ustawodawczych RP szybkiego uchwalenia zainicjowanej przez śp. Macieja Płażyńskiego ustawy, dotyczącej Polaków deportowanych w głąb ZSRR oraz tych Polaków, którzy chcieliby przenieść się do Polski z terenów byłego ZSRR.

Dokumenty VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Rzeszów, 11 czerwca 2010 r.

Uchwała
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wnosi do XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie Księdzu Prałatowi Stanisławowi Słowikowi tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Uzasadnienie:
Ks. Stanisław Słowik wspierał NSZZ „Solidarność” od chwili powstania.
W styczniu i lutym 1981 roku, podczas wielkiego strajku w rzeszowskim Domu Kolejarza (zakończonego podpisaniem porozumień ustrzycko-rzeszowskich) sprawował posługę duszpasterską dla strajkujących tam rolników i robotników.
W grudniu 1981 roku objął opieką duszpasterską strajkujących studentów Politechniki Rzeszowskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był duszpasterzem internowanych w Zakładzie Karnym w Załężu. Odprawiał tam Msze św. i umożliwiał więzionym tam członkom „S” nawiązywanie kontaktów
z rodzinami i pozostającymi na wolności kolegami. Organizował pomoc dla rodzin internowanych i więzionych. Wspierał „S” duchowo, ale także organizacyjnie. Ukrywał sztandar regionalnej „S”. Włączał się także w działalność podziemną. Podczas odprawianych w latach 1982-89 w rzeszowskiej farze Mszy św. w intencji Ojczyzny (w kolejne rocznice powstania „S” i świąt narodowych) wygłaszał patriotyczne kazania (w tym czasie kościół zawsze obstawiany był przez funkcjonariuszy SB i ZOMO). W komunistycznych mediach nazywany był wrogiem PRL (wymieniano go wraz z księżmi: Jerzym Popiełuszką, Henrykiem Jankowskim i Kazimierzem Janczarzem). Mobilizował członków „S” do działania.
W 1992 toku został dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej i jest nim do chwili obecnej. Jest bez reszty oddany potrzebującym. Podczas rocznicowych mszy św. wygłaszał patriotyczne kazania. Jest stałym uczestnikiem spotkań i zjazdów „S”.

Uchwała
ws. dialogu społecznego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań w sprawie poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce.
Kierownictwa wielu zakładów pracy nie uznają faktu funkcjonowania organizacji związkowych na swoim terenie, bądź pozorują dialog społeczny przedłużając, a nawet blokując procesy negocjacyjne.
Sytuacje takie występują zwłaszcza w firmach prywatnych z udziałem kapitału zagranicznego. Instytucje powołane do obrony praw związkowych i pracowniczych takie, jak PIP czy sądy pracy nie mają wystarczających narzędzi do egzekwowania prawa.
Wzywamy do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu doprowadzenia jakości dialogu społecznego do standardów europejskich.

Stanowisko
ws. poparcia protestujących pracowników z Fabryki Maszyn w Gniewczynie Łańcuckiej

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z protestującymi pracownikami Fabryki Maszyn w Gniewczynie Łańcuckiej powiat Przeworski.
Popieramy załogę, która stanęła w obronie bezprawnie zwolnionych, przewodniczących Organizacji Związkowych działających w obronie poprawy warunków bhp i domagających się uczciwego dialogu
z pracodawcą. Domagamy się przywrócenia do pracy działaczy oraz przestrzegania przez słowackich właścicieli polskiego prawa.

Stanowisko
ws. przestrzegania przyjętych standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o zobowiązanie Komisji Krajowej wybranej na kadencję 2010 – 2014 do wypełnienia postanowień uchwał KK nr 58/2001 i 16/05 ws. przestrzegania standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych.
Standardy określone w przywołanych uchwałach miały być wypełnione przez struktury regionalne
i krajowe do końca kadencji 2002 – 2006. Dobiegła końca kolejna kadencja i do chwili obecnej brak jest informacji o stopniu realizacji uchwał.

Stanowisko
ws. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” występuje do rządu o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.
Kiedy 10 lat temu wprowadzono Kasy Chorych jako formę ubezpieczenia wyliczono, że składka nie może być mniejsza niż 11%. Dziś wynosi 7,75% składki odliczanej i 1,25% składki dopłacanej przez każdego z ubezpieczonych, co oczywiście powoduje stałe braki w budżecie NFZ. W 2009 roku zabrakło ponad 2 mld zł, co zmusiło Prezesa NFZ do rozwiązania rezerw, ale nadal są nierozliczone usługi medyczne z 2008 r. i 2009 r., tzw. nadwykonania. Dla mieszkańców województwa podkarpackiego to trzeci rok mniejszych nakładów na ochronę zdrowia jako efekt algorytmu, czyli przydzielania tylko tylu składek, ile sobie mieszkańcy uskładali – biedne województwo to mniejsza składka. Takie łamanie konstytucyjnej równości obywateli trwa nadal i to samo czeka nas w 2011 r. Łącznie stracimy z tytułu zaniżonych składek przez 4 lata ponad 1,5 mld złotych.
Żądamy realizacji obietnicy p. Ewy Kopacz, minister zdrowia, zapłacenia przez Ministerstwo Zdrowia za tzw. nadwykonania usług medycznych za lata ubiegłe, składane w mediach woj. podkarpackiego.
Żądamy zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, a szczególnie w Oddziale Podkarpackiego NFZ i uzupełnienia zabranych temu oddziałowi kwot w minionych trzech latach.

Stanowisko
ws. pogarszania polskiego systemu oświaty

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciw dalszemu pogarszaniu polskiego systemu oświaty. Nakłady na edukację w Polsce są najniższe w UE. Państwo nadal nie przeznacza nawet 5% wydatków budżetowych na edukację. Jednocześnie rosną zadania dla samorządów, gdzie brakuje pieniędzy na przedszkola, na obowiązkową edukację dla sześciolatków, na mniejsze szkoły.
Jednocześnie zmiany programowe, zmniejszanie siatki godzin grożą tym, że olbrzymia część młodego pokolenia nie będzie znała historii Polski, zwłaszcza najnowszej i nie będzie umiała posługiwać się językiem polskim.
To państwo jest odpowiedzialne za funkcjonowanie szkół i placówek wychowawczych, to w Polsce 223 lata temu powstało pierwsze na świecie państwowe ministerstwo oświaty – Komisja Edukacji Narodowej.
Obecna polityka rządzącej ekipy deprecjonuje zawód nauczyciela, stara się o traktowanie pracy w edukacji jako „usług edukacyjnych” , wykonywanych tak, jak każda inna praca, np. w hipermarkecie.
Ostatnie inicjatywy MEN i pani Katarzyny Hal zorganizowania zespołu w celu „nowelizacji Karty Nauczyciela” gdzie związkom zrzeszającym nauczycieli przydzielono 3 miejsca spośród 47 jest skandaliczna.
Zamiast negocjacji: MEN – związki zrzeszające nauczycieli, po raz kolejny rząd chce wprowadzić zmiany w prawie oświatowym bez udziału związków zawodowych.
Zdaniem Walnego Zebrania Delegatów, w szczególności należy:
1. powstrzymać niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela,
2. podnieść nakłady na polską edukację,
3. zagwarantować równe prawa pracownicze wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjno-obsługowym, kadrze wychowawców,
4. dbać o właściwy klimat wychowawczy i patriotyczny w szkołach, zmienić zapisy nowej podstawy programowej zawężającej i ograniczającej nauczanie języka polskiego, historii i innych przedmiotów na etapie gimnazjów i liceów,
5. doposażyć szkoły i określić maksymalną liczebność uczniów w oddziałach klasowych,
6. dopilnować, aby każda szkoła dysponowała boiskiem szkolnym, salą gimnastyczną oraz odpowiednią opiekę medyczną,
7. zagwarantować dostęp do bezpłatnej edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci,
8. wycofać dodatkowe niepłatne godziny zajęć edukacyjnych dla nauczycieli,
9. zaprzestać likwidacji szkół oraz placówek specjalnych, włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – bez porozumienia z ich rodzicami – do szkolnictwa masowego,
10. zapewnić warunki rozwoju szkolnictwa zawodowego, tworzyć klasy przysposabiające do zawodu.

Stanowisko
ws. projektowanych zmian w szkolnictwie specjalnym

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia projekt rozporządzenia MEN z dnia 28.04.2010 r. ws. rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży.
Wyżej wymieniony projekt skazuje na likwidację specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Propozycje zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawione w założeniach przez MEN są nierealne. Zapisy nakładające na nauczycieli obowiązek tworzenia indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzą do konieczności napisania kilkudziesięciu a nawet kilkuset programów (dla każdego ucznia oddzielnie). Kuriozalną jest sytuacja, że napisanie programu może wyprzedzać diagnozę.
Karta Potrzeb i Świadczeń nie spełni swojej roli. WZD uważa, że proponowane zmiany przez MEN spowodują likwidację specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, większą biurokrację w szkołach oraz nadmiernie obciążą nauczycieli zbędną pracą.

Apel
ws. szkoleń związkowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zachęca wszystkich działaczy organizacji zakładowych do udziału w szkoleniach związkowych, w szczególności nowo wybranych działaczy organizacji zakładowych i zakładowych komisji rewizyjnych.

Apel
ws. związkowców przechodzących na emeryturę

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz wszystkich organizacji związkowych do poczynienia niezbędnych kroków, by wszyscy związkowcy odchodzący na emeryturę bądź rentę pozostali nadal w macierzystej organizacji. Duża część naszych koleżanek i kolegów emerytów była w „Solidarności” wiele lat i powinni mieć możliwość dalszego uczestniczenia w działalności związkowej.

Apel
ws. pomocy zakładom pracy

Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady Ministrów RP oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego o uwzględnienie, w ramach działań mających na celu usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., trudnej sytuacji przedsiębiorstw, szczególnie z Sędziszowa Małopolskiego (woj. podkarpackie), poszkodowanych w jej wyniku.
WZD wskazuje, iż szkody wyrządzone przez ostatnie powodzie w zakładach pracy, w tym w Sędziszowie Młp., w przypadku braku odpowiedniego wsparcia stanowić będą o krytycznym stanie lokalnego rynku pracy, którego kondycja już w dniu dzisiejszym jest trudna.

POZOSTAŁE DOKUMENTY WZD DO WGLĄDU W ZARZĄDZIE REGIONU

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.