I to mówi poseł na Sejm RP!

I to mówi poseł na Sejm RP!

Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia złożyło w rzeszowskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Posła na Sejm RP Wiesława Buża poprzez propagowanie komunizmu i kierowanie gróźb karalnych wobec zwolenników wyburzenia Pomnika Czynu Rewolucyjnego.

Podczas odbywającej się w dniu 25 kwietnia 2023 roku Sesji Rady Miasta Rzeszowa poświęconej m.in. sprawie komunistycznego Pomnika Czynu Rewolucyjnego, poseł Wiesław Buż starał się przekonać radnych do pozostawienia w przestrzeni publicznej miasta wymienionego pomnika posługując się sformułowaniami sprzecznymi z prawdą historyczną na temat totalitarnego państwa komunistycznego jaką była Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) i wypowiadając groźby karalne wobec osób mających inne poglądy w tej sprawie.

Zakłamując prawdę historyczną Poseł przekonywał m.in., że pomnik ten stanowi

„podziękowanie za pracę na rzecz odbudowy kraju i województwa oraz jego stolicy”

oraz, że znajdujące się na pomniku

„osoby chłopa, robotnika i żołnierza są symbolem ciężkiej pracy nie dla sowieckiej rewolucji, tylko dla Polski”.

Stwierdził także, że

„pomnik pokazuje dorobek osób, które dla wolności i rozwoju poniosły ogromne poświęcenie i teraz zasługują na pamięć i szacunek”

oraz że w ten sposób

„chciano upamiętnić czas rozwoju cywilizacyjnego regionu”.

Tymczasem z oficjalnych dokumentów Wojewódzkiego Komitetu Budowy Pomnika Czynu Rewolucyjnego oraz wydawanych przez PZPR broszur propagandowych na temat pomnika wyraźnie wynika, że pomnik ten upamiętnia jedynie tych, którzy byli czynnie zaangażowani w ideę światowej rewolucji komunistycznej, tj. budowę totalitarnego ustroju komunistycznego i działali w organizacjach sprzeciwiających się idei niepodległego bytu Państwa Polskiego, takich jak Komunistyczna Partia Polski (KPP) i Polska Partia Robotnicza (PPR). Organizacje te byty ekspozyturą sowieckiego wywiadu, a ich strategicznym celem było pozbawienie Polski suwerenności i włączenie jej do sowieckiej strefy wpływów. Po II Wojnie Światowej członkowie tych organizacji włączyli się czynnie w budowanie ustroju totalitarnego i aparatu terroru skierowanego bezpośrednio w polskie elity niepodległościowe, dopuszczając się przy tym licznych zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości.

W trakcie swej wypowiedzi Poseł Wiesław Buż również w inny sposób gloryfikował system komunistyczny, posługując się kłamstwem historycznym. Stwierdził m.in. wprost, że na terenie Rzeszowa

„przed wojną nie było żadnych zakładów pracy”

i że

„To właśnie w PRL-u zbudowano Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego i Zelmer”.

Stoi to w oczywistej sprzeczności z faktami historycznymi, gdyż oba wymienione zakłady wybudowano i zmodernizowano już w okresie dwudziestolecia międzywojennego w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Poseł Buż używał także wielu innych sformułowań sprzecznych z prawdą historyczną i gloryfikujących okres PRL-u, w których stwierdzał m.in. że po II wojnie światowej mieliśmy do czynienia z

„odbudową państwa polskiego”,

że w tym okresie

„ucywilizowano zawód robotnika”,

że istniało duże społeczne

„poparcie dla idei budowy pomnika”,

że pomnik upamiętnia

„walkę o wolność i demokrację”.

Wbrew temu co rozpowszechnia publicznie poseł Buż, Pomnik Czynu Rewolucyjnego nie jest hołdem złożonym całemu społeczeństwu, ale hołdem złożonym polskim rewolucjonistom czynnie zaangażowanym w budowanie reżimu komunistycznego w Polsce oraz ich „ciężkiej pracy” w postaci donosów, morderstw, tortur, kradzieży, parcelacji, wywózek, przymusowych przesiedleń i setek tysięcy uwięzionych polskich patriotów. To także, a może przede wszystkim, hołd dla ich zdrady, którą była służba w formacjach realizujących antypolskie interesy sowieckiego okupanta Polski, takich jak UB, MO, ORMO, KBW i innych. Za te liczne „zasługi” dla światowej rewolucji, wszyscy ci chłopi, robotnicy i żołnierze, którzy zhańbili się współpracą z sowieckim okupantem i którzy zostali upamiętnieni na tym pomniku, do końca istnienia PRL-u byli hołubieni i wielokrotnie nagradzani. To z tego właśnie grona osób wywodziła się późniejsza „elita” komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), z inspiracji której narodziła się właśnie idea budowy pomnika. W ten sposób chciano m.in. oddać hołd wszystkim budowniczym Polski Ludowej, którzy zostali zlikwidowani przez organa Polskiego Państwa Podziemnego jako zdrajcy i kolaboranci.

W trakcie tego samego wystąpienia Poseł Wiesław Buż dopuścił się przestępstwa z art. 190 § l kodeksu karnego w postaci groźby karalnej skierowanej wyraźnie przeciwko grupie mieszkańców Rzeszowa i działaczy społecznych działających na rzecz zburzenia pomnika. Poseł Buż w sposób stanowczy i zdecydowany stwierdził:

„Pamiętajcie, że na pomniku jest chłop, robotnik, żołnierz i bogini wolności lub zwycięstwa, jak kto woli, a to są wiecznie żywe postacie i nieodłącznie żywe symbole kultury i dorobku oraz walki o wolność i demokrację. To pradziadowie i ojcowie. Kto przeciw nim podniesie rękę, to może ją stracić”.

Słów brak, żeby skomentować arogancję posła Buża, za to warto pogratulować jego wyborcom… ignorancji (red).

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.