Oddziały Regionu Rzeszowskiego

Oddziały Regionu Rzeszowskiego

Oddział Adres Telefon, e-mail
Przewodniczący(a)
Mielec 39-300 Mielec
ul. Chopina 8
17 749-12-00, 880349324
mielec@solidarnosc.org.pl
Leszek Łanucha
czwartki w godz. 14-16
Leżajsk – Nowa Sarzyna 37-300 Leżajsk
ul. Mickiewicza 20A
509 255 399
deleg.lezajsk@solidarnosc.org.pl
Marek Hojło
czwartki w godz. 17-18
Łańcut 37-100Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
608 695 930
deleg.lancut@solidarnosc.org.pl
Marek Uberman
piątki w godz. 14-16
Ropczyce – Sędziszów Młp. 39-100 Ropczyce
ul. Grunwaldzka 1/3
17 746-05-02, 508 519 456
andrzejczochara@wp.pl
Andrzej Czochara
poniedziałki w godz. 16-18
Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa
ul. Bytnara 1
17 227-15-31, 604 541 286
jan.skowronski@onet.pl
Jan Skowroński
czwartki w godz. 15-17
Strzyżów 38-100 Strzyżów
ul. Słowackiego 2
602 413 250
annadziadek64@gmail.com
Anna Dziadek
poniedziałki w godz. 16-18

 

Regulamin funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
przyjęty przez Zarząd Regionu Uchwałą Nr 1/1751/2010 w dniu 9 września 2010 r.
z późniejszymi zmianami (Uchwała ZR Nr 1/2118/2022 z dnia 15 września 2022 r.)

 Par. 1.

Na podstawie par.23 Statutu NSZZ „Solidarność” mogą być tworzone ogniwa pośrednie między jednostkami organizacyjnymi Związku a Zarządem Regionu Rzeszowskiego – nie będące szczeblem władzy związkowej – pod nazwą Oddział Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”

ZRRz tworzy Oddziały w: Mielcu, Leżajsku-Nowej Sarzynie, Ropczycach-Sędziszowie Młp., Łańcucie, Kolbuszowej, Strzyżowie.

Par. 2.

Oddział RRz tworzy Zarząd Regionu na wniosek co najmniej połowy jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” funkcjonujących na obszarze określonym przez Zarząd Regionu zarejestrowanych w Rejestrach Zarządu Regionu Rzeszowskiego.

 1. Udział jednostek organizacyjnych w Oddziale RRz jest dobrowolny.
 2. O przystąpieniu decyduje uchwałą władza wykonawcza jednostki organizacyjnej.
 3. Wystąpienie odbywa się w tym samym trybie.

Par. 3.

 1. W skład Oddziału wchodzą członkowie Zarządu Regionu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, które zgłosiły akces przynależności.
 2. Każda jednostka organizacyjna wybiera jednakową liczbę przedstawicieli.
 3. Wyboru przedstawicieli dokonują władze wykonawcze uprawnionych jednostek organizacyjnych na zasadach obowiązujących w NSZZ „Solidarność”.

Par. 4.

Zadania Oddziałów:

 1. Realizują uchwały Zarządu Regionu na swoim terenie.
 2. Na posiedzeniach Zarządu Regionu przedstawiają problemy jednostek organizacyjnych Związku z terenu swojej działalności. Przewodniczący lub członkowie Prezydium Oddziału mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Regionu lub Prezydium ZR, na których omawia się sprawy dotyczące danej struktury.
 3. Reprezentują Zarząd Regionu i jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność” z terenu swojej działalności wobec władz państwowych, samorządowych i innych instytucji oraz organizacji na danym terenie. Wystąpienia do władz państwowych muszą być skonsultowane z Zarządem Regionu lub Prezydium ZR. Zastrzeżenie to obowiązuje również dla wystąpień do wszystkich instytucji i organizacji, których kompetencje lub zakres działalności wykraczają poza teren działania Oddziału.
 4. Przewodniczący Oddziału składa do Zarządu Regionu sprawozdanie z działalności na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego.

Par. 5.

 1. Zarząd Regionu finansuje działalność Oddziałów proporcjonalnie do liczby członków Związku zrzeszonych na terenie danego Oddziału zgodnie z załączonymi zasadami rozliczeń finansowych.
 2. Działalność Oddziałów podlega kontroli Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 Par. 6.

 1. Decyzje Oddziałów podejmowane są na zasadach obowiązujących w NSZZ „Solidarność”.
 2. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Zarządu Regionu oraz po jednym przedstawicielu jednostek organizacyjnych, o których mowa w par.2 Regulaminu.

Par. 7.

 1. Oddziały powołują ze swojego składu Zarząd, który składa się z nie mniej niż 3 osób:
 • Przewodniczącego
 • Zastępcy Przewodniczącego
 • Sekretarza
 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Przedstawicieli jednostek organizacyjnych na zasadach obowiązujących w NSZZ „Solidarność” w terminie do 30-tu dni od zakończenia obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego.
 2. Członkowie Zarządu Regionu wchodzący w skład Oddziałów są zobowiązani do przekazywania informacji na posiedzeniach ZR o pracach struktur i informowania członków Oddziałów o pracach Zarządu Regionu.

Par. 8.

W razie łamania Statutu NSZZ „Solidarność”, niniejszego Regulaminu, nie realizowania Uchwał Zarządu Regionu lub władz krajowych NSZZ „Solidarność” przez władze Oddziałów Zarząd Regionu może:

 1. Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Oddziału o odwołanie Zarządu Oddziału.
 2. Wystąpić do jednostki organizacyjnej o odwołanie jej przedstawiciela w Oddziale.
 3. Rozwiązać Oddział.

Zarząd Regionu może rozwiązać Oddział również w przypadku gdy zrzesza ona mniej niż połowę wszystkich jednostek organizacyjnych z jej terenu działania lub małej liczby członków Związku zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych tworzących strukturę.

Od decyzji ZR o rozwiązaniu Oddziału przysługuje odwołanie do WZD Regionu Rzeszowskiego w terminie do 30 dni od daty decyzji ZR jednak nie później niż 30 dni przed terminem WZDR.

Par. 9.

 1. Bieżącą obsługę organizacyjną Oddziałów zapewnia Zarząd Regionu.
 2. Działalność Oddziałów nadzoruje Prezydium Zarządu Regionu.
 3. Prezydium ZR jest odpowiedzialne za bieżące kontakty z władzami Oddziałów.

Par. 10.

Sprawy sporne i inne nie objęte Regulaminem dotyczące funkcjonowania Oddziałów rozstrzyga Zarząd Regionu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 Załącznik

Zasady Rozliczeń Finansowych Oddziałów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

 Działalność Oddziałów jest finansowana na zasadach określonych w Regulaminie.

1. Wniosek o uregulowanie płatności na cele działalności Oddziału winien być sporządzony przez przewodniczącego lub członka prezydium struktury terenowej. Wniosek winien zawierać:

 • Kopię decyzji – wniosku Zarządu Oddziału do ZR
 • Określenie rodzaju i celu zakupu oraz jego wykorzystania
 • Określenie kwoty potrzebnej do dokonania zakupu.
 • Wniosek winien być podpisany przez przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz skarbnika ZR, a w razie jego nieobecności przez członka Prezydium ZR.

Wniosek podlega ocenie pod względem zasadności i gospodarności przez prezydium ZR. Decyzja prezydium Zarządu Regionu zatwierdzająca wniosek stanowi podstawę do wypłacenia gotówki w kasie ZR w formie zaliczki na dokonanie zakupu lub dokonania płatności w sposób bezgotówkowy.

2. Zaliczkę pobraną w kasie ZR należy rozliczyć w terminie do 7 dni od dokonania zakupu wypełniając dokument „rozliczenie zaliczki”. Podstawę rozliczenia stanowią dowody źródłowe (oryginały rachunków z wykazanym płatnikiem: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i NIP-em Regionu). Przedstawione rachunki są sprawdzane pod względem merytorycznym przez upoważnionych do czynności prawnych dwóch członków prezydium ZR w tym skarbnika i formalno-rachunkowym przez kierownika działu administracyjno-gospodarczego ZR.

3. Wydatki regulowane w obrocie bezgotówkowym takie jak: rachunki za łączność, abonament RTV, energię cieplną i elektryczną, gaz, czynsz, podatki od nieruchomości etc., na które zawarto umowę również podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym przez dwóch członków prezydium w tym skarbnika ZR, przez kierownika działu administracyjno-gospodarczego, po czym księgowość ZR dokonuje zapłaty (obowiązuje zasada dwóch podpisów członków prezydium).

4. Dokumentację finansowo-księgową dotyczącą Oddziałów Regionu Rzeszowskiego prowadzi księgowość Zarządu Regionu.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.