Lista niektórych ulg i odliczeń w PIT za 2022 składanym w 2023 roku

Lista niektórych ulg i odliczeń w PIT za 2022 składanym w 2023 roku

Odliczanych od podatku:

Ulga prorodzinna

Przyznawana jest na dziecko do 18 roku życia lub do 26 lat, jeśli nadal się uczy. Skorzystać z niej mogą również rodzice, którzy nie mają żadnego podatku do zapłaty, bądź uzyskali stratę w poprzednim roku podatkowym.

Kwoty do odliczenia w wysokości:

  • ulga na jedno dziecko: 1112,04 zł
  • ulga na dwoje dzieci: 2224,08 zł (2 x 1112,04)
  • ulga na troje dzieci: 4224,12 zł (2224,08 + 2000,04)
  • ulga na czworo dzieci: 6924,12 zł (2224,08 + 2000,04 + 2700)

Odliczanych od dochodu:

Ulga dla młodych

Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla rodzin 4 plus

Ulga dla rodzin 4 plus została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu w 2022 r. Dzięki niej zdecydowana większość podatników, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, nie płaci podatku PIT.

Korzystanie z ulgi dla rodzin 4 plus nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci. Ważne! Kwota ulgi na dzieci nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

Za rok podatkowy 2022 możesz odliczyć nawet do 4866 zł, z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Ulga na związki zawodowe (po raz pierwszy PIT 2022)

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, w efekcie z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty – członkiem związku zawodowego. Odliczenie dopuszczalne jest w przypadku przekazania wpłaty w każdej wartości, tzn. również niższej. Limit 500 zł powoduje, że składki wyższe nie są już odliczane, a podatnik w deklaracji wpisuje ich maksymalny limit, tj. 500 zł. Wysokość wydatków ustala podatnik na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowadza składki.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11).

W przypadku opłacających składki indywidualnie – na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek.

Ulga dla pracujących seniorów

ulga dla pracujących seniorów pozwala zaoszczędzić na podatku. Wolne od PIT są przychody do limitu 85,5 tys. zł. Preferencja skierowana jest do osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – zrezygnują z pobierania emerytury.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne. Polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

  • cele rehabilitacyjne (sprzęt, leki)
  • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo do wartości 2.280 zł oraz nielimitowane.

Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Ulga dla krwiodawców

Za oddaną krew dawcom przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr oddanej krwi. Zatem wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa oblicza się według wzoru: ilość oddanej krwi (litry) x 130 zł. Wysokość ulgi nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.

Ulga na internet

Z ulgi na internet możemy skorzystać dwa razy w latach następujących po sobie. Jeśli już z niej korzystaliśmy teraz nam nie będzie przysługiwać. Przysługuje ona tylko tym co odliczyli ją w 2021 roku lub w tym roku zrobią to po raz pierwszy. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga na termomodernizacje

Korzystają z niej właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, ponoszący wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Koszty termoizolacyjne można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Ulga wynosi do 53.000 zł i dotyczy każdego podatnika osobno, czyli małżonkowie mogą skorzystać z ulgi do 106.000 zł.

Ulga odsetkowa

Z ulgi odsetkowej skorzystać może podatnik, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na realizację własnych celów mieszkaniowych. W ramach ulgi przysługuje mu prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki).

Ulga za darowiznę

Odliczenie do 6 proc dochodu z tytułu darowizny na cele kościelne, pożytku publicznego i edukacyjne dla szkół.

opr. red.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.