Najnowszy numer „TS”: Zorganizowani pracownicy mogą stanowić dużą siłę

Najnowszy numer „TS”: Zorganizowani pracownicy mogą stanowić dużą siłę

Związek zawodowy jest tworzony w zakładzie pracy w celu ochrony praw pracowniczych zatrudnionych w nim członków tego związku. To najbardziej zasadnicza prawda o związkach zawodowych.

W polskiej Ustawie o związkach zawodowych (art. 1) związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy zarobkowej, której celem jest reprezentowanie i obrona ich praw oraz interesów zawodowych i socjalnych. To znaczy, że związki zawodowe są organizacją pracowników powołaną, aby zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków ich pracy, a więc także ich życia.

Związek zawodowy w zakładzie pracy ma równoważyć zdecydowaną przewagę pracodawcy nad każdym pojedynczym zatrudnionym pracownikiem. Pracownicy zorganizowani w związek zawodowy mogą wspólnie stanowić dużą siłę. Mogą razem wynegocjować wyższe płace, lepsze traktowanie, bezpieczniejsze warunki pracy czy korzystne układy zbiorowe pracy. To podstawowa prawda – im liczniejszy jest związek zawodowy w zakładzie pracy, tym jest silniejszy i skuteczniejszy, tym ma większe szanse, by być partnerem pracodawcy. Duży może więcej. Dla skuteczności związkowej bardzo ważna jest też odpowiednia świadomość jego członków. Jest konieczna, aby nie dać się oszukiwać na przykład politykom, a nie tylko prezesowi firmy. Siła związku zawodowego zależy też od podstaw prawnych legalnie gwarantujących pozycję związków zawodowych w systemie politycznym i gospodarczym państwa.

Trzeba tu podkreślić, że jeden z najważniejszych instrumentów, który pracownicy w krytycznej sytuacji mogą zastosować wobec pracodawcy – czyli strajk – przysługuje tylko pracownikom zorganizowanym w związek zawodowy. Podstawa prawna działalności związków zawodowych w Polsce, podobnie jak w innych państwach europejskich, sformułowana jest w konstytucji (w art. 59, w rozdziale: „Zrzeszenia i ich prawa; prawo do strajku”). W ust. 3 tego artykułu stwierdza się, że: „Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie”.

Zakaz zorganizowania związku zawodowego – niezgodny z Konstytucją RP

Ten sam artykuł (59) w ust. 1 zapewnia wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców. Jeśli więc w jakimś zakładzie pracy właściciel czy menedżerowie robią wszystko, żeby pracownicy nie założyli związku zawodowego, to naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

W ust. 2 tego samego artykułu stwierdza się, że związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. To wszystko składa się na dialog społeczny w systemie społeczno-gospodarczym. Zaś cały art. 59 nadaje w pewnym sensie związkom zawodowym i ich działalności na szczeblu zakładowym, ponadzakładowym i krajowym pewną rangę ustrojową w ramach demokracji partycypacyjnej.

Nie zawsze prawo działa na korzyść związków zawodowych. Ustawy mogą w pozornie drobnym przepisie znacznie przyczynić się do osłabienia ruchu związkowego, np. przez rozdrobnienie związków zawodowych w zakładach pracy. W Polsce związek zawodowy może powstać z inicjatywy 10 pracowników. Być może przepis ten był wprowadzony, aby ograniczyć powstawanie wielkich organizacji związkowych, które mogłyby skutecznie zapobiegać „dzikiej prywatyzacji”. Skutek – obecnie w wielu dużych zakładach pracy istnieje po kilkadziesiąt związków zawodowych. Często powołanych z inicjatywy pracodawcy według zasady „dziel i rządź”. Tymczasem lepiej sprawdzają się dla ruchu związkowego takie zasady prawne jak w USA, gdzie w zakładzie pracy może istnieć tylko jeden związek zawodowy.

W licznych krajach UE związki zawodowe w wielu branżach i sektorach gospodarki prowadzą rokowania zbiorowe i podpisują układy zbiorowe z pracodawcami na poziomie ponadzakładowym. Jest to możliwe, ponieważ w tych krajach przedsiębiorcy należą do izb gospodarczych, istnieje przymus układowy. W Polsce związki pracodawców nie mają zdolności układowej, więc nie mogą zawierać ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Jesteśmy spóźnieni wobec Zachodu

W większości krajów europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie stale rozbudowywane są mechanizmy, których celem jest rozwiązywanie konfliktów społecznych w gospodarce przez negocjacyjne dochodzenie do wspólnych rozwiązań. Mechanizmy takie służą doskonaleniu prowadzenia negocjacji i konsultacji rządów z przedstawicielami głównych grup społecznych – związków zawodowych i pracodawców/przedsiębiorców. Dzięki nim możliwe jest współdecydowanie partnerów społecznych w sprawach interesów kluczowych dla państwa oraz żywotnych dla pracowników wykonujących pracę zarobkową i dla zatrudniających ich przedsiębiorców. Mechanizmy dialogu okazały się bardzo przydatne do budowania szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych. Partnerzy społeczni dość często wspólnie z rządem dążą do wypracowania rozwiązań, które zapewniają pokój społeczny oraz czynią z ich krajów obszar zarówno konkurencyjny ekonomicznie, jak i przyjazny społecznie.

Bardzo ważny jest dialog…

O randze dialogu społecznego przesądza Konstytucja RP. W preambule do niej znajduje się odniesienie do dialogu społecznego jako elementu demokracji partycypacyjnej i jako jednej z podstawowych zasad w państwie polskim. Zaś art. 20 konstytucji stwierdza, że: „Dialog społeczny i współpraca partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Trzeba jednak przyznać, że do 2015 roku oba te zapisy były martwe. Dlatego m.in. tak często w latach „transformacji gospodarczej” i „dzikiej prywatyzacji” bardzo trudne pracownicze problemy doprowadzały do ostrych konfrontacji. Desperackie demonstracje górników i stoczniowców zderzały się z brutalnymi interwencjami służb porządkowych w latach rządów SLD – PSL i SLD – PSL – UP. A także w ostatnich latach kadencji rządu PO na Śląsku, kiedy przeciw zdesperowanym górnikom siły porządkowe użyły broni gładkolufowej.

Były to lata, kiedy w krajach Unii Europejskiej dialog społeczny osiągnął już wysoki poziom. Zbiorowe stosunki pracy kształtowano w praktyce zgodnie z układem sił powstałym pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz rządem. Prowadzone przez partnerów społecznych spory i negocjacje kończono z reguły podpisaniem porozumień i układów zbiorowych pracy. Powstał racjonalny model wzajemnych, wielopłaszczyznowych relacji partnerów społecznych.
W Polsce konkretne i szczegółowe przepisy dotyczące dialogu społecznego, w tym ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, przyjęte zostały znacznie później niż w Europie Zachodniej. Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w sprawie rzeczywistej realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego wystąpili w 2013 roku przewodniczący reprezentatywnych central związkowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. 26 czerwca 2013 roku wystosowali pismo do premiera Donalda Tuska, w którym negatywnie ocenili działania rządu w zakresie dialogu społecznego. Trzy centrale związków zawodowych zawiesiły swój udział w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz we wszystkich trójstronnych zespołach branżowych. Ostatecznie nowa instytucja, Rada Dialogu Społecznego, została powołana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 22 października 2015 roku, na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w grudniu 2000 roku obejmowała szereg norm praw związkowych, w tym prawo do wolności zrzeszania się (art. 12) i prawo do negocjowania. Teoretycznie wszystkie państwa członkowskie chronią podstawowe prawa związkowe według Karty praw podstawowych UE. Na poziomie Unii Europejskiej wszystkie związki zawodowe (ich centrale) mają w mniejszym lub większym stopniu dopasowywać się do przepisów europejskich. W praktyce w krajach UE dominuje interes narodowy, czyli np. priorytet związkowy dla ochrony interesów przedsiębiorcy z własnego kraju.

Coraz mniej członków związków zawodowych

Z kilku powodów w Europie we wszystkich krajach spada uzwiązkowienie. Składa się na to zapewne wiele przyczyn. W krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wskaźnik uzwiązkowienia spadł z 36,5 proc. w 1980 roku do 20,9 proc. w 2020 roku i nadal spada. Tempo tego spadku jest mocno zróżnicowane. W krajach skandynawskich uzwiązkowienie nadal jest bardzo wysokie, w Szwecji wciąż sięga ponad 90 proc. zatrudnionych. We Włoszech do trzech największych central związkowych należy ponad 9 mln osób. W Niemczech – spadek uzwiązkowienia jest znaczny.

Jednocześnie stale rośnie liczba osób zatrudnionych z ominięciem umowy o pracę (np. na platformach pośredniczących w usługach typy Uber) oraz imigrantów zatrudnionych na czarno. Ci zatrudnieni są w innym obszarze rynku niż rynek pracy, gdzie nie ma wielkich możliwości uzwiązkowienia.

Bardzo niskie uzwiązkowienie jest w państwach, które wstąpiły do UE po upadku Związku Sowieckiego. W tym najwyższe jest w Polsce – około 12 proc. zatrudnionych.

Zaważyła na tym przede wszystkim likwidacja większości wielkich zakładów przemysłowych, a nawet całych branż, np. przemysłu stoczniowego, włókienniczego czy takich zakładów jak „MERA” czy FSO. Duże grupy pracowników, zawiedzionych i oszukanych przy „dzikiej prywatyzacji” i transformacji, przeżyły wielki zawód i rozczarowane. Nie chcą wstąpić do związków zawodowych. Pomimo zmian w prawie pracy w Polsce wciąż jeszcze są grupy zatrudnionych osób, które nie mają prawa należenia do związku zawodowego. Gdy Jaruzelski wprowadził stan wojenny, do NSZZ „Solidarność” należało około 10 mln członków. II zjazd związku w 1990 roku oficjalnie doliczył się 2,3 mln. Gdy przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa obejmował urząd prezydenta – 1,5 mln pracowników należało do związku. Obecnie w związku jest około 700 tysięcy członków – NSZZ „Solidarność” jest najsilniejszym w Polsce związkiem zawodowym i największą zorganizowaną siłą społeczną. Ma duży wpływ na ustawodawstwo pracy i system socjalny. Wreszcie nasi członkowie i ich (pełnoletnie) rodziny to bardzo liczny elektorat. Przekonało się o tym PiS. Mamy lidera z dużym autorytetem, sprawną centralę, doświadczonych ekspertów i działaczy, także całkiem sporo młodych ludzi.

NSZZ „Solidarność” jest związkiem zawodowym opartym na katolickiej nauce społecznej, nie jest zależny od żadnej partii politycznej. Za to „S” jest mocno osadzona w polskiej tożsamości narodowej i kulturowej. Tymczasem najwięcej central związkowych w Europie jest związana z partiami lewicowymi, socjalistycznymi i socjaldemokratycznymi i poczuwa się do lojalności z ich programami politycznymi. To nie jest łatwa sytuacja dla NSZZ „Solidarność”. Jednak chyba nigdy związek nie miał łatwej sytuacji. Zwłaszcza wtedy, gdy liczył 10 mln członków.

W Polsce NSZZ „Solidarność” doprowadził do powołania skutecznie działającej instytucji dialogu społecznego, ograniczenia i dalszego ograniczania umów śmieciowych, a także umożliwił należenie do związku zawodowego osobom samozatrudnionym, pracującym na innych zasadach niż stosunek pracy oraz bezrobotnym. Dzięki NSZZ „Solidarność” nie mamy w Polsce wydłużonego wieku emerytalnego. Ostatnio także nasz związek odegrał ważną rolę w korzystnej dla kraju zmianie projektu „rozporządzenia metanowego” Parlamentu Europejskiego. To tylko przykłady ważnej roli związku zawodowego w skali całego państwa.

Tekst pochodzi z 21 (1791) numeru „Tygodnika Solidarność”

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.