Pogrzeb Stanisława Krupki pierwszego przewodniczacego ZR Ziemia Sandomierska

Pogrzeb Stanisława Krupki pierwszego przewodniczacego ZR Ziemia Sandomierska

A4

S Krupka

Ostatnie pożegnanie Stanisława Krupki – pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

23 lipca zmarł Stanisław Krupka – pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w roku 1981. Stanisław był dobrym, szlachetnym i wrażliwym człowiekiem i dlatego jego naturalnym wyborem było włączenie się w wielki nurt „Solidarności.” Od początku był twórcą i liderem „Solidarności” która była dążeniem do prawdy i sprawiedliwości w duchu katolickiej nauki społecznej. Cale życie Stanisława było związane ze Stalową Wolą, urodził się w 1953 roku i wychowywał w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego podjął pracę w Hucie Stalowa Wola.
W czerwcu 1976 roku uczestniczył w strajku pracowników Narzędziowni Huty Stalowa Wola. Od września 1980 roku Stanisław Krupka był przywódcą i liderem, organizującym NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola – największym zakładzie w Polsce południowo – wschodniej, w mieście Stalowa Wola i w województwie tarnobrzeskim. We wrześniu 1980 roku organizował strajk na Narzędziowni Huty Stalowa Wola, który doprowadził do porozumienia z dyrekcją w sprawie utworzenia NSZZ „Solidarność” w całym Kombinacie Przemysłowym HSW. Od początku organizował NSZZ „Solidarność” na terenie całej Huty, jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. A jednocześnie organizował Związek na terenie całego miasta, jako przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli. 17 września1980 roku uczestniczył w pierwszym spotkaniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i został wybrany w skład KKP.
Od stycznia do czerwca 1981 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. W czerwcu, podczas pierwszego Walnego Zebrania Delegatów, został wybrany na pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” We wrześniu i październiku 1981 roku był delegatem naszego Regionu na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność.” Podczas I KZD został wybrany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność.” Od 19 października do 11 listopada 1981 roku organizował strajk na terenie całego Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, zakończony podpisaniem porozumienia z Międzyresortową Komisją Rządową w dniu 11 listopada 1981 roku.
Warto przypomnieć i podkreślić wielkie zaangażowanie i udział Stanisława Krupki jako pierwszego przewodniczącego Regionu Ziemia Sandomierska wpowstaniu i rozwoju Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Podjęte przez księdza Edwarda Frankowskiego proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli dzieło utworzenia i rozwoju pierwszej Filii KUL w Polsce było zdecydowanie wspierane przez regionalną „Solidarność.” Także po wprowadzeniu stanu wojennego Stanisław Krupka i środowiska solidarnościowe wspierały dzieło powołania Filii KUL w mieście, pomimo wielu przeszkód i utrudnień ze strony władz. Po strajku „Solidarności” Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku Stanisław Krupka zaangażował się w dzieło budowy Filii KUL w Stalowej Woli i od 1990 roku był dyrektorem administracyjnym powstającej i rozwijającej się dynamicznie Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Załężu kolo Rzeszowa, a później w Kielcach – Piaskach i w Nowym Łupkowie w Bieszczadach, aż do 7 grudnia 1982 roku. Warto podkreślić, że był jednym z najdłużej uwięzionych po internowaniu działaczy NSZZ „Solidarność”. W latach 80 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1981 – 1986 był rozpracowywany przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu i Wydział V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOS/KE kryptonim „Przywódca”. W latach 1986 – 1989 był śledzony i inwigilowany w ramach KE kryptonim „Brodacz” przez RUSW w Stalowej Woli.
W latach stanu wojennego Stanisław Krupka angażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, a od 1985 do 1988 roku w prace Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, stanowiącego kontynuację działalności Filii KUL, zdelegalizowanej przez władze, podobnie jak NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego. Uczestniczył w kwietniowym i lipcowym strajku w Hucie Stalowa Wola w 1988 roku. Był w Komitecie Strajkowym podczas wielkiego strajku okupacyjnego w Hucie Stalowa Wola od 22 sierpnia do 1 września 1988 roku.
Po przełomie po strajku w Hucie Stalowa Wola w 1988 roku angażował się w wiele prac i aktywności związkowych i społecznych, uczestniczył w pracach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. W latach 90 był radnym miasta Stalowa Wola i przewodniczącym Rady Miasta, a od 1991 roku angażował się w prace Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Stalowej Woli. Organizował Akcję Katolicka na terenie diecezji sandomierskiej i był prezesem Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej oraz pełnomocnikiem Akcji Katolickiej do spraw osób bezrobotnych. Za swoją wszechstronną i bogatą działalność społeczną w listopadzie 2000 roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola.” Został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, nadanym przez Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” Za działalność związkową, patriotyczną i społeczną został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.