Tematyka szkoleń

Tematyka szkoleń

ABC działacza związkowego 

 1. Statut – struktura związku
  • Poznanie struktury w oparciu o statut
  • Prawa i uprawnienia członków związku
 2. Podział kompetencji
  • uprawnienia struktur zakładowych
  • uprawnienia struktur ponadzakładowych
  • współpraca między strukturami związku
 3. Praca Komisji Zakładowej
  • Odpowiedzialność działacza
  • Organizowanie pracy KZ
  • Pisma do pracodawcy (wzory)
  • Rozwiązywanie problemów
  • Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem określonego problemu oraz sporządzenie dokumentów z podjętych decyzji
  • Archiwizacja dokumentacji KZ
  • Informacja
 4. Preliminarz budżetowy Komisji zakładowej
  • Przychody (składka związkowa – podział)
  • Wydatki (świadczenia statutowe, inne)
  • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy
  • Rejestry finansowe i inne dokumenty kasowe
 5. Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy
  • Stanowiące
  • Opiniujące
  • Inicjujące
 6. Rozwiązywanie problemów
  • Kto lub jaka instytucja może pomóc pracownikowi
  • Jakie są tryby odwołań od podjętej decyzji
  • Jakie są podstawy prawne

PROFESJONALIZM DZIAŁANIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
Cel szkolenia:
– wypracowanie strategii działania organizacji zakładowej
– poprawa relacji interpersonalnych w organizacji zakładowej

PROGRAM SZKOLENIA
1. Dlaczego pracownicy potrzebują związku zawodowego NSZZ „Solidarność”:
–  Identyfikacja i sposoby rozwiązywania problemów pracowniczych.
–  Związek zawodowy – czynniki determinujące pozycję Związku.
–  Interes pracodawcy a interes pracownika.
–  Przeszkody uniemożliwiające rozwój związku w zakładzie – diagnoza sytuacji.
–  Sposoby radzenia sobie z nimi.
–  Rozmowy z pracownikami.
–  Strategia rozwoju NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy.
–  Planowanie działań na rzecz rozwoju organizacji związkowej.
– elementy budujące siłę Związku,
– konflikt interesów (związek – pracodawca),
– świadome przywództwo,
– jakie zmiany należy wprowadzić.
2. Komunikacja społeczna i jej znaczenie w procesie porozumiewania się:
– istota komunikacji społecznej w działalności związkowej,
– jak postrzegają nas inni,
– trudności w porozumiewaniu się.
3. Profesjonalizm organizacji zakładowej:
– posiadane umiejętności i kompetencje,
– relacje w organizacji zakładowej,
– wyznaczanie i realizacja celów,
– delegowanie zadań w organizacji zakładowej,
– jak osiągamy zakładane rezultaty?
4. Strategia działania organizacji zakładowej:
– co udało nam się osiągnąć w poprzedniej kadencji?
– z czym mieliśmy problemy?
– co zakładamy na obecną kadencję – strategia działania,
– współdziałanie w realizacji zadań,
– „sprawdzamy rezultaty”.
5. Podsumowanie szkolenia.

OGÓLNOZWIĄZKOWE

PROGRAM SZKOLENIA
1. Statut – struktura związku
– Poznanie struktury w oparciu o statut
– Prawa i uprawnienia członków związku
2. Podział kompetencji
– uprawnienia struktur zakładowych
– uprawnienia struktur ponadzakładowych
– współpraca między strukturami związku
3. Praca Komisji Zakładowej
– Odpowiedzialność działacza
– Organizowanie pracy KZ
– Rozwiązywanie problemów
– Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem określonego problemu oraz sporządzenie
dokumentów z podjętych decyzji
– Archiwizacja dokumentacji KZ
– Informacja
4. Preliminarz budżetowy Komisji zakładowej
– Przychody
– Wydatki
– Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy
– Rejestry finansowe i inne dokumenty kasowe
5. Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy
– Stanowiące
– Opiniujące
– Inicjujące
6. Negocjacje
– Formułowanie roszczenia związku
– Zespół negocjacyjny
– Przygotowanie do rozmów określenie minimum i maksimum
– Podpisanie porozumienia lub protokołu rozbieżności
7. Gra negocjacyjna
– Podział grupy na stronę pracodawcy, związkową i obserwatorów
8. Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych
– Kiedy można wszcząć spór zbiorowy
– Etapy rokowań
– Kiedy potrzebny i jaką rolę spełnia  mediator
– Zasady i etapy prowadzenia strajku
– Test – Ankieta sprawdzająca wiedzę
9. Zwolnienia indywidualne i grupowe –problem przed którym staje związek
– Kiedy dochodzi do zwolnień
– Różnice między zwolnieniami grupowymi a indywidualnymi
– Kiedy przysługują odprawy, odszkodowania
– Określenie praw w wypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy
10. Rozwiązywanie problemów
– Kto lub jaka instytucja może pomóc pracownikowi
– jakie są tryby odwołań od podjętej decyzji
– Jakie są podstawy prawne
11. Składniki płac
– Zapoznanie się ze składnikami płac
– Podział składników na obligatoryjne i fakultatywne
– Rola  komisji zakładowej w polityce płacowej
– Wartościowanie pracy dla wybranych grup zawodowych
12. Pozyskiwanie  i aktywizowanie nowych członków
– Zaangażowanie członków związku
– Opracuj plan
– Nie wierz, kiedy mówią NIE
–  Rozmawiaj o problemie i sposobie jego rozwiązania
12.  Podsumowanie szkolenia
– Dyskusja plenarna na temat dobrych i złych stron szkolenia

KOMISJE REWIZYJNE
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych, podmiotów prawa w Polsce w kontekście działalności związkowej, a także obowiązków, uprawnień, kompetencji oraz funkcjonowania Komisji Rewizyjnych wynikających ze statutu NSZZ „S” oraz prawa wewnątrzzwiązkowego.

PROGRAM SZKOLENIA
– Wprowadzenie
– Pozycja komisji rewizyjnej w strukturze władz NSZZ „Solidarność”
– Wewnętrzne zasady funkcjonowania NSZZ „Solidarność”
– Zasady pracy zakładowej komisji rewizyjnej
– Zakres kontroli zakładowej komisji rewizyjnej
– Działania pokontrolne komisji rewizyjnej
– Sprawozdanie komisji rewizyjnej
– Zakończenie szkolenia

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.