WZD Regionu. Nowe władze stare problemy

WZD Regionu. Nowe władze stare problemy

Władze na kadencję 2018-2022 wybrali już także członkowie „Solidarności” z Regionu Rzeszowskiego. Wyboru dokonano podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów przeprowadzonego 16 czerwca 2018 roku w budynku Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zalesiu. Obrady poprzedziła msza św. w Kościele Parafialnym w Rzeszowie-Zalesiu, odprawiona w intencji dokonania dobrego wyboru i łask Bożych potrzebnych nowo wybranym działaczom „S”.

IMG_3650

Miniona kadencja (2014-2018) nie należała do łatwych. Niemal na samym jej początku doszło do zmiany na stanowisku przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”, gdyż dotychczasowy jego przewodniczący, Wojciech Buczak, z uwagi na wybranie go na wicemarszałka województwa podkarpackiego złożył rezygnację ze wszystkich funkcji związkowych. Na zwołanym na 20 grudnia 2014 roku WZD nowym przewodniczącym wybrany został Roman Jakim (dotychczasowy wiceprzewodniczący ZR). Roman Jakim jest zarazem członkiem Komisji Krajowej NSZZ ,,S”, przewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ ,,S”, zastępcą przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ ,,S” i przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej WSK PZL Rzeszów S.A. Jest także wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Podkarpackiego.
Region Rzeszowski posiada 6 oddziałów terenowych (w Mielcu, Leżajsku, Kolbuszowej, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie). W Regionie działa Sekcje Krajowa Przemysłu Lotniczego oraz 6 sekcji branżowych, 3 międzyregionalne: Pożarnictwa, PKS i Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Woj. Podkarpackiego oraz 3 regionalne: Służby Zdrowia, Oświaty i Wychowania, Emerytów i Rencistów.
Składając sprawozdanie z upływającej kadencji, Roman Jakim poinformował delegatów, że w czasie jej trwania liczba członków „S” w Regionie zmniejszyła się o około 470 osób i aktualnie jest ich niecałe 13 tysięcy. Główną przyczyną spadku były: zwolnienia spowodowane trudną sytuacją gospodarczą zakładów, restrukturyzacja zakładów, przejścia na emerytury, dobrowolne odejścia. Jednocześnie dzięki działalności pracowników Dział Rozwoju Związku w zakładach, w których dotąd nie było struktur „S” powstawały organizacje zakładowe.
Zarząd Regionu współpracuje m.in.: z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie (w siedzibie Zarządu Regionu organizowane są cykliczne seminaria dla Społecznych Inspektorów Pracy), Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie (organizując od 2006 roku akcję ,,Sierpień – Dni Honorowego Krwiodawstwa”), Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, a także z wieloma szkołami. Członkowie „S” pełnią funkcje samorządowe, w wojewódzkich i powiatowych Radach Rynku Pracy. Działają także społecznie i charytatywnie w różnych instytucjach i stowarzyszeniach. Wielu z nich zostało odznaczonych różnymi wyróżnieniami.

IMG_3755
Przy Zarządzie Regionu działają: Fundusz Pomocy Bezrobotnym (utworzony w 1993 roku), który wspiera finansowo bezrobotnych członków „S” oraz Fundusz Pomocy Solidarnym wspierający finansowo działaczy „S”, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zarząd Regionu włącza się w akcje organizowane przez Komisję Krajową oraz inicjuje i przeprowadza własne. W różnego rodzaju manifestacjach i pikietach uczestniczyło łącznie około 680 osób. Członkowie „S” z Regionu Rzeszowskiego pełnią także służbę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Zarząd użycza lokalu na siedzibę i wspiera finansowo Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego, którego członkowie (w zdecydowanej większości członkowie „S”) podejmują wiele cennych inicjatyw, nie tylko w sprawach dotyczących swoich członków, ale także ważnych dla kraju (m.in.: w obronie IPN i wolności badań historycznych). Uczestniczą także w uroczystościach patriotycznych.
Zarząd wspiera finansowo liczne akcje charytatywne (m.in.: Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Stowarzyszenie Czarna Jedynka, Radio Via, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Mielca, Parafię p.w. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie).
Absolutorium dla ustępujących władz Zarządu Regionu przyjęte zostało niemal jednogłośnie. Prawie jednogłośnie wybrano również Romana Jakima na przewodniczącego ZR na nową kadencję. Nie miał on zresztą kontrkandydatów.

IMG_3773

Dziękując za wybór, R. Jakim powiedział m.in.: – Nowa kadencja na pewno nie będzie ani łatwiejsza, ani przyjemniejsza od tej, która dobiegła końca. Mamy w Regionie kilka ważnych spraw do załatwienia, dotyczą one głównie trudnej sytuacji w zakładach. Jestem jednak przekonany, że uda nam się je załatwić w drodze dialogu społecznego. Musimy doprowadzić do tego, by pożytki wynikające z coraz lepszej gospodarki przełożyły się na zarobki pracowników.
Równie sprawnie i szybko wybrano 36 członków nowego ZR (w tym 11 nie będących członkami ZR minionej kadencji), 7 członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej i 5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.
W trakcie obrad przyjęto 6 stanowisk. W pierwszym, zaapelowano do rządu o odmrożenie funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i ich wzrost jeszcze w tym roku dla wszystkich grup zawodowych, o odmrożenie kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej i zwiększenie jej co najmniej do poziomu płacy minimalnej oraz jej coroczną waloryzację, o wzrost subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na fundusz płac, o odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W drugim stanowisku wyrażono poparcie dla stanowiska Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W trzecim, zażądano realizacji postulatów przedwyborczych obozu Zjednoczonej Prawicy dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a w szczególności przywrócenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy przez związki zawodowe pracowników uczelni publicznych z właściwym ministrem, a także powrotu do przyjętej w 2001 roku koncepcji ładu płacowego w szkolnictwie wyższym. W czwartym, zwrócono się do premiera o odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W piątym, poparto starania pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w kwestiach uprawnień emerytalnych, uznając że powinni być oni traktowani tak samo jak strażacy Państwowej Straży Pożarnej. W szóstym, wyrażono niepokój brakiem postępu prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, argumentując, że w wyniku całkowitego zliberalizowania rynku przewozu osób i działalności nieuczciwej konkurencji oraz braku należyte kontroli doszło do upadku wielu solidnych firm transportowych.

IMG_3712
W obradach uczestniczyli, jako goście m.in.: duchowni, parlamentarzyści PiS, Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele Wojewody, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Okręgowego Inspektoratu Pracy. Z ramienia NSZZ „Solidarność” uczestniczyli zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, przewodniczący ościennych Regionów oraz przewodniczący Sekretariatu Metalowców jako przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej, który nadzorował przebieg wyborów.

Jerzy Klus

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.