Wybory na kadencję 2023-2028

Wybory na kadencję 2023-2028

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Nr 1//2137/2023 z dnia 14 marca 2023 r.

W związku ze zmianą przez Komisję Krajowa NSZZ „S” kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 (Uchwała KK 3/2023 z dnia 7 marca 2023 r.), Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dokonuje zmiany Uchwały ZR Nr 4/2121/2022 z dnia 15 września 2022 ws. kalendarza wyborczego.

Akapit o treści:

„W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r. W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.”

Zastępowany jest akapitem o następującej treści:

W terminie od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 6 kwietnia 2023 r. Zebrania elektorskie dokonujące wyboru delegatów na WZDRRz odbywają się w terminie od 11 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2023. Termin rejestracji protokołów z tych Zebrań upływa z dniem 28 kwietnia 2023. W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.”

 Kolejne zdanie:

„W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:” otrzymuje brzmienie:

Ponadto w terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:”

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” nr 4/2121/2022 z dnia 15 września 2022 r.
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związkowych Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”:

W terminie  od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się wybory:

 1. Władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku
 2. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego
 3. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej/Międzyregionalnej Sekcji branżowej i problemowej zarejestrowanej w Regionie Rzeszowskim
 4. Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim, a także delegatów na Zakładowe/Międzyzakładowe lub Koordynacyjne Zebranie Delegatów i WZDRRz z tych Organizacji mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

UWAGA! W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r.

W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.

W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:

 1. władz Regionalnych/Międzyregionalnych Sekcji branżowych i problemowych zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim
 2. delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji branżowej

Termin rejestracji w RKW protokołów wyborczych z wyborów w sekcjach branżowych i problemowych upływa z dniem 4 maja 2023 r.

 Decyzję weryfikującą ważność przeprowadzonych w Regionie Rzeszowskim wyborów związkowych podlegających nadzorowi Regionalnej Komisji Wyborczej (par 85 ust 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) podejmie ona (RKW) po otrzymaniu protokołów wyborczych. Nieprzekazanie do RKW w terminie 14-tu dni od dnia zakończenia wyborów protokołów, o których mowa w par 9  Uchwały nr 1 XIX KZD wraz z późniejszymi zmianami stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności przeprowadzonych wyborów. Fakt przekazania dokumentacji wyborczej do RKW przez przedstawiciela lub pełnomocnika jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej w Regionie Rzeszowskim potwierdzany jest w sekretariacie Regionu Rzeszowskiego na odpowiednim druku podpisem osoby przyjmującej protokoły wraz z datą ich złożenia. Dokumentacja wyborcza może zostać przesłana pocztą elektroniczną (skan każdego z protokołów oraz ankiet osobowych w odrębnych plikach) na adres mailowy RRz rzesz@solidarnosc.org.pl w terminie określonym niniejszą Uchwałą Zarządu Regionu, zaś oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu RRz w terminie do 30 dni od zakończenia wyborów.

Termin Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustali odrębną Uchwałą Zarząd Regionu Rzeszowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” nr 5/2122/2022 z dnia 15 września 2022 r.
ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2028

 1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala następujące proporcje (klucz wyborczy), według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2028 roku:
 • Organizacje zarejestrowane w RRz zrzeszające od 40 do 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
 • Organizacje zarejestrowane w RRz liczące ponad 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata na każde rozpoczęte 80 członków.

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:
40 do 80 członków         –   1 delegat
81 do 160 członków       –   2 delegatów
161 do 240 członków     –   3 delegatów
241 do 320 członków     –   4 delegatów
321 do 400 członków     –   5 delegatów
401 do 480 członków     –   6 delegatów
481 do 560 członków     –   7 delegatów
561 do 640 członków     –   8 delegatów
641 do 720 członków     –   9 delegatów
721 do 800 członków     – 10 delegatów
801 do 880 członków     – 11 delegatów
881 do 960 członków     – 12 delegatów
961 do 1040 członków   – 13 delegatów
1041 do 1120 członków – 14 delegatów
1121 do 1200 członków – 15 delegatów
1201 do 1280 członków – 16 delegatów
1281 do 1360 członków – 17 delegatów
1361 do 1440 członków – 18 delegatów
1441 do 1520 członków – 19 delegatów
1521 do 1600 członków – 20 delegatów
1601 do 1680 członków – 21 delegatów
1681 do 1760 członków – 22 delegatów
1761 do 1840 członków – 23 delegatów
1841 do 1920 członków – 24 delegatów
1921 do 2000 członków – 25 delegatów

Wybory delegatów na WZDRRz w ww. Organizacjach należy przeprowadzić w terminie określonym Uchwałą Nr 4/2121/2022 Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S” z dnia 15.09.2022 r. ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych.

 1. Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim liczące mniej niż 40 członków Związku wyboru delegata dokonywać będą poprzez zebrania elektorów.

Elektorzy są wybierani według klucza 1 elektor na każde rozpoczynające się 20-tu członków Związku

 • od 10 do 20 członków – 1 elektor
 • od 21 do 39 członków – 2 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia Organizacji zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim musi liczyć co najmniej 40 członków Związku, reprezentowanych przez elektorów.

Zobowiązuje się Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” do:

 • zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem,
 • dostarczenia protokołów z przeprowadzonych wyborów na kadencję 2023-2028 do Regionalnej Komisji Wyborczej RRz nie później niż w 14-tym dniu od ich zakończenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Uchwała Nr 6/2123/2022 z 15 września 2022 r.
ws. 
powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia wyborów władz statutowych Związku w Regionie na kadencję 2023-2028 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu Regionu bez przewodniczącego ZR oraz przewodniczący Oddziałów Regionu.

ZRRz powołuje Andrzeja Filipczyka na funkcję przewodniczącego RKW.

Skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej:

Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Andrzej Filipczyk – przewodniczący
Marek Hojło – członek
Marian Kokoszka – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Artur Stefański – członek
Marek Uberman – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania oraz na w kadencji 2023-2028, do czasu dokonania zmian w jej składzie lub wybrania nowego składu Komisji przez Zarząd Regionu.

Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w RRz na przeprowadzenie  wyborów poza miejscem zebrania: tzw. wyborów z urną  i wyborów elektronicznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci moc Uchwała ZRRz nr 2/2056/2019 z dnia 2 września 2019.

*****

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 15 września Regionalnej Komisji Wyborczej powołano Roberta Bąka na zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz Marka Hojło na zastępcę przewodniczącego. Dane teleadresowe członków RKW:

Robert Bąk – za-ca przewodniczącego RKW, mail: km@solidarnosc.org.pl
Andrzej Czochara – członek, mail: andrzejczochara@wp.pl
Anna Dziadek – członek, mail: annadziadek64@gmail.com
Andrzej Filipczyk – przewodniczący  RKW, tel: 608 588 625, mail: cprez.rzesz@solidarnosc.org.pl
Marek Hojło – za-ca przewodniczącego RKW, mail: marekhojlo@wp.pl
Marian Kokoszka – członek, mail: solidarnoscpzlmielec@gmail.com
Jan Skowroński – członek, mail: jan.skowronski@onet.pl
Bogumiła Stec-Świderska – członek, mail: bssolidarnosc@gmail.com
Artur Stefański – członek, mail: stefanrop@wp.pl
Marek Uberman – członek, mail: marek.uberman1@gmail.com

Ponadto RKW udzieliło pełnomocnictwa stałego do nadzorowania wyborów związkowych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim dla prawników zatrudnionych w Regionie Rzeszowskim:

Barbary Staszczak, mail: bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Moniki Wojak, mail: prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl
Rafała Rzepeckiego, mail: prawny.rzesz@solidarnosc.org.pl

Przyjęto także Regulamin Pracy RKW oraz podjęto Decyzję ws. zasad i sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Dokumenty wyborcze:

Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność” >>>

Wzory dokumentów wyborczych >>>

 

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.