Wybory na kadencję 2018-2022

Wybory na kadencję 2018-2022

Uwaga delegaci na WZD!

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza odbędzie się 16 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 9.30 na Uniwersytecie Rzeszowskim – Katedra Produkcji Roślinnej (Rzeszów-Zalesie, ul. A. Zelwerowicza 4).

Obrady poprzedzi msza św. o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP (Rzeszów-Zalesie, ul. A. Zelwerowicza 2).

W celu sprawnego zorganizowania WZD zwracamy się z gorącą prośbą do Komisji Zakładowych „Solidarności” o pilne:

1. Zgłoszenie ewentualnej nieobecności w obradach swoich Delegatów lub konieczności wystawienia dla nich oddelegowania w związku z udziałem w WZD, kontakt z Teresą Wasylów, tel. 17 86 21 108 lub e-mail: bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl lub sekretariatem ZR, tel. 17 862 17 09, e-mail: rzesz@solidarnosc.org.pl

2. Uregulowanie odpłatności za udział w WZD, która wynosi 20 zł od delegata na rachunek 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „WZD” lub w kasie Zarządu Regionu.

Materiały dla delegatów dostępne będą w oddziałach terenowych ZR lub w sekretariacie ZR na 2 tygodnie przed rozpoczęciem WZD.

Dokumenty wyborcze:

urnaOrdynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność” >>>

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych >>>

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej >>>

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji regionalnej >>>

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej >>>

 

Uchwała  nr 19/17 z 20 czerwca 2017 r.
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ws. prawomocności zebrań jednostek organizacyjnych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 61 ust.2 Statutu NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zebrania jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” są prawomocne jeżeli bierze w nich udział nie mniej niż połowa uprawnionych do głosowania.

UCHWAŁA NR 3/2000/2017
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

ws.
kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022

W związku z kończącą się kadencją władz związkowych, na podstawie Uchwały Komisji Krajowej nr 5/17, Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w RRz.

 1. W terminie od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 winny zostać przeprowadzone wybory:
  1)      Władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,
  2)      Delegatów na WZDRRz,
  3)      Delegatów na WZD regionalnych i międzyregionalnych sekcji branżowych Związku.

Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku w tym także Organizacji Oddziałowych i Podzakładowych zarejestrowanych w RRz, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebrania delegatów mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

 1. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r winny zostać przeprowadzone wybory:
  –  Władz regionalnych i międzyregionalnych sekcji branżowych i problemowych,
  –  Delegatów na WZD krajowej sekcji branżowej,
  –  Władz oddziałów RRz.

UCHWAŁA NR 5/2002/2017
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws.
zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego

 1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wyznacza następujące proporcje (klucz wyborczy) według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego w kadencji 2018-2022 roku:
 • Organizacje zarejestrowane w RRz zrzeszające od 40 do 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
 • Organizacje zarejestrowane w RRz liczące ponad 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata na każde rozpoczęte 80 członków (na 80 członków związku przypada 1 mandat delegata).

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:

40 do 80 członków – 1 delegat
81 do 160 członków – 2 delegatów
161 do 240 członków – 3 delegatów
241 do 320 członków – 4 delegatów
321 do 400 członków – 5 delegatów
401 do 480 członków – 6 delegatów
481 do 560 członków – 7 delegatów
561 do 640 członków – 8 delegatów
641 do 720 członków – 9 delegatów
721 do 800 członków – 10 delegatów
801 do 880 członków – 11 delegatów
881 do 960 członków – 12 delegatów
961 do 1040 członków – 13 delegatów
1041 do 1120 członków – 14 delegatów
1121 do 1200 członków – 15 delegatów
1201 do 1280 członków – 16 delegatów
1281 do 1360 członków – 17 delegatów
1361 do 1440 członków – 18 delegatów
1441 do 1520 członków – 19 delegatów
1521 do 1600 członków – 20 delegatów
1601 do 1680 członków – 21 delegatów
1681 do 1760 członków – 22 delegatów
1761 do 1840 członków – 23 delegatów
1841 do 1920 członków – 24 delegatów
1921 do 2000 członków – 25 delegatów
2001 do 2080 członków – 26 delegatów
2081 do 2160 członków – 27 delegatów
2161 do 2240 członków – 28 delegatów
2241 do 2320 członków – 29 delegatów
2321 do 2400 członków – 30 delegatów
2401 do 2480 członków –31 delegatów
2481 do 2560 członków – 32 delegatów

Wybory delegatów na WZDRRz w ww. Organizacjach należy przeprowadzić w terminie od 1 listopada 2017 do dnia 31 marca 2018 r.

 1. Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim liczące mniej niż 40 członków Związku wyboru delegata dokonywać będą poprzez zebrania elektorów.

Elektorzy są wybierani według klucza

 • organizacje liczące 10 członków wybierać będą 1 elektora
 • od 11 do 20 członków – 2 elektorów
 • od 21 do 30 członków – 3 elektorów
 • od 31 do 39 członków – 4 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia Organizacji zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim musi liczyć co najmniej 40 członków Związku, reprezentowanych przez elektorów.

W terminie do 15 marca 2018 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami. Protokoły z zebrań wyborczych wybierających elektorów dostarczyć należy do Zarządu Regionu najpóźniej wraz ze zgłoszeniem terminu Zebrania Elektorów.

Wybory Delegatów w okręgach elektorskich winny zakończyć się 31 marca 2018 r.

 1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego wyznacza dzień 16 kwietnia 2018r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu.
 2. Zobowiązuje się Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskiego NSZZ „S” do zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.

UCHWAŁA NR 4/2001/2017
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia wyborów władz statutowych Związku w Regionie na kadencję 2018-2022 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w skład której wchodzą członkowie Prezydium ZR (bez przewodniczącego ZR) oraz przewodniczący oddziałów Regionu.

ZRRz powołuje na funkcję przewodniczącego RKW Andrzeja Filipczyka.

Skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej:
Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Marek Hojło – członek
Czesław Knapik – członek
Marian Kokoszka – członek
Mieczysław Liber – członek
Leszek Łanucha – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Marek Uberman – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania oraz na okres kadencji 2018-2022 do czasu powołania przez Zarząd Regionu nowego składu Komisji.

Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w RRz na przeprowadzanie wyborów poza miejscem zebrania tzw. Wyborów z urną.

 

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.