Region Rzeszowski

Region Rzeszowski

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 21 marca 2024 r.

STANOWISKO NR 1/2168/2024
w sprawie wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Członków i Sympatyków NSZZ „Solidarność”, aby idąc 7 kwietnia 2024 r. świętowali wolność i demokrację, wywalczoną również przez NSZZ „Solidarność” oraz po raz kolejny wykorzystali ten przywilej do oddania głosu na kandydatów, dla których nadrzędnym interesem jest troska o teraźniejszość i przyszłość Podkarpacia.

Oddajcie swój głos na kandydatów NSZZ „Solidarność”, którzy są gwarantem poszanowania praw i interesów społecznych oraz pracowniczych.

Jeszcze wiele jest do zrobienia w sołectwach, gminach, powiatach oraz w stolicy naszego województwa. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa.

Musimy mieć na to wpływ, dlatego 7 kwietnia zagłosujcie na ludzi Solidarności, naszych ludzi!

Nie ma wolności i demokracji bez Was!

===============================================================================

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 21 września 2023 r.

UCHWAŁA NR 1/2151/2023

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia dokonać zmian w składzie Regionalnej Komisji Wyborczej powołanej 15 września 2022 r. uchwałą Nr 6/2123/2023 i odwołuje z jej składu Andrzeja Filipczyka – przewodniczącego RKW i członków RKW: Mariana Kokoszkę, Jana Skowrońskiego, Artura Stefańskiego oraz powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej: Leszka Łanuchę – przewodniczącego Oddziału Mielec i Grzegorza Skomrę- przewodniczącego Oddziału Kolbuszowa, Bartłomieja Duszkiewicza – członka Prezydium ZR .
Zmiany powyższe wynikają ze zmian osobowych we władzach Związku, których przedstawiciele tworzą RKW, tj. Prezydium ZRRz oraz Oddziałach Regionu.
Zarząd Regionu powołuje na Przewodniczącego RKW – Bogumiłę Stec-Świderską.
Wobec powyższych zmian skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej przedstawia się następująco:
Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Bartłomiej Duszkiewicz – członek
Anna Dziadek – członek
Marek Hojło – członek
Leszek Łanucha – członek
Grzegorz Skomra – członek
Bogumiła Stec-Świderska – przewodnicząca RKW
Marek Uberman – członek
Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania na kadencję 2023 -2028 do czasu dokonania zmian w jej składzie lub wybrania nowego składu Komisji przez Zarząd Regionu.

 

UCHWAŁA NR 2/2152/2023

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala dofinansowanie kosztów przejazdu uczestników straży grobu bł. J. Popiełuszki w Warszawie wg stawek obowiązujących w ZR. Koszty wyżywienia i diet ponoszą uczestnicy wyjazdu.

 

UCHWAŁA NR 3/2153/2023

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala dofinansowanie szkoleń wyjazdowych, organizowanych przez ZR, w równej części przez Zarząd Regionu i Organizacje (Zakładowe, Międzyzakładowe, Oddziałowe lub Podzakładowe). Koszty zorganizowanego dojazdu uczestników na szkolenie ponosi ZR.

 

STANOWISKO NR 1/2154/2023
w sprawie wyborów i referendum w Polsce

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w ślad za  Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” apeluje do mieszkańców Podkarpacia o liczny udział w nadchodzących wyborach oraz referendum.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w poczuciu odpowiedzialności za los naszej Ojczyzny zwraca się do mieszkańców naszego regionu, a szczególnie do Członków
i przyjaciół NSZZ „Solidarność” o udział w referendum – najbardziej bezpośredniej formie demokracji – która powinna być na stałe powiązana z wyborami.

15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne i referendum, to wielkie święto demokracji, ale to również ważny dla nas obowiązek i odpowiedzialność. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” nie wskazuje na kogo należy głosować, wierzymy, że mądrość naszych członków, sympatyków oraz całego społeczeństwa pozwoli na dokonanie właściwego wyboru.

Apelujemy, aby podejmując decyzje przy urnach wyborczych i referendalnych odrzucać tych, którzy wielokrotnie kłamali, nie dotrzymywali obietnic, czy sprzeniewierzali się postulatom „Solidarności”. Nawet jeśli dzisiaj mówią coś innego.

Pamiętajmy to 15 października 2023r. zdecydujemy jaka będzie Polska.

===============================================================================

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 29 czerwca 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 1/2147/2023

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że w kadencji 2023-2028 Prezydium Zarządu Regionu liczyć będzie 9 osób wraz z Przewodniczącym ZR.

 

UCHWAŁA NR 2/2148/2023

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w głosowaniu tajnym wybrał na kadencję 2023-2028 etatowych członków Prezydium ZR: Bogumiłę Stec-Świderską – na funkcję zastępcy przewodniczącego ZR i sekretarza ZR, Marka Hojło – na funkcję skarbnika ZR oraz nieetatowych członków Prezydium ZR: Roberta Bąka, Andrzeja Czocharę, Bartłomieja Duszkiewicza, Marka Ubermana, Grzegorza Skomrę, 1 wakat.

 

===============================================================================

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 2 czerwca 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 8/2146/2023
ws. poparcia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Uchwały nr 18 XXVI KZD, udziela poparcia dla wniosku ws. wszczęcia procedury nadania tytułu „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” złożonego przez Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” dla następujących działaczy związkowych:
– Małgorzata Calińska–Mayer,
– Andrzej Gacek,
– Władysław Kielan,
– Kazimierz Kłos,
– Lesław Korzeniewicz,
– Mieczysław Synowski,
– Maciej Kopeć,
– Zbigniew Cebula.

==============================================================================

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 14 marca 2023 r.

 

Uchwała Nr 1//2137/2023 

W związku ze zmianą przez Komisję Krajowa NSZZ „S” kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 (Uchwała KK 3/2023 z dnia 7 marca 2023 r.), Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dokonuje zmiany Uchwały ZR Nr 4/2121/2022 z dnia 15 września 2022 ws. kalendarza wyborczego.

Akapit o treści:

„W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r. W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.”

Zastępowany jest akapitem o następującej treści:

W terminie od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 6 kwietnia 2023 r. Zebrania elektorskie dokonujące wyboru delegatów na WZDRRz odbywają się w terminie od 11 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2023. Termin rejestracji protokołów z tych Zebrań upływa z dniem 28 kwietnia 2023. W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.

 Kolejne zdanie:

„W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:” otrzymuje brzmienie:

Ponadto w terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:

==============================================================================

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 9 marca 2023 r.

 

Uchwała Nr 8/2136/2023

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie.

 

Stanowisko Nr 9/2137/2023
w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II

 Zebrani na posiedzeniu 9 marca 2023 r. Członkowie Zarządu Regionu  Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzują się i popierają stanowisko Komisji Krajowej ws. obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II.

Przytaczanie pseudofaktów, pochodzących z materiałów operacyjnych SB, które preparował i gromadził Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmujący się walką
z wrogą „antypaństwową” działalnością kościołów, jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek prawdy historycznej ! Na to nie ma zgody ! Oczekujemy, że sprawcy tych pomówień zostaną stosownie potraktowani.

 

=================================================================================

Dokumenty Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęte w dniu 15 września 2022 r.

 

Uchwała Nr 1/2118/2022

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dokonuje zmiany w par. 7 p. 2 Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność z dnia 10 września 2010 r. z późniejszymi zmianami.

Par. 7 p. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Przedstawicieli jednostek organizacyjnych na zasadach obowiązujących w NSZZ „Solidarność” w terminie do 30-tu dni od zakończenia obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 2/2119/2022

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na skrócenie kadencji władz Związku 2018-2023 Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” GS Samopomoc Chłopska w Strzyżowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 3/2120/2022

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium ZR do:

 1. wyrażania zgody dla władzy stanowiącej podstawowych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim na głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Komisji Krajowej
 2. wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w Regionie Rzeszowskim na skrócenie lub wydłużenie kadencji władz tych Organizacji zgodnie z Par 36 ust 1a Statutu Związku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 4/2121/2022
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związkowych Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”:

W terminie  od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się wybory:

 1. Władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku
 2. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego
 3. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej/Międzyregionalnej Sekcji branżowej
  i problemowej zarejestrowanej w Regionie Rzeszowskim
 4. Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych
  w Regionie Rzeszowskim, a także delegatów na Zakładowe/Międzyzakładowe lub Koordynacyjne Zebranie Delegatów i WZDRRz z tych Organizacji mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r.

W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.

W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:

 1. władz Regionalnych/Międzyregionalnych Sekcji branżowych i problemowych zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim
 2. delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji branżowej

Termin rejestracji w RKW protokołów wyborczych z wyborów w sekcjach branżowych i problemowych upływa z dniem 4 maja 2023 r.

 Decyzję weryfikującą ważność przeprowadzonych w Regionie Rzeszowskim wyborów związkowych podlegających nadzorowi Regionalnej Komisji Wyborczej (par 85 ust 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) podejmie ona (RKW) po otrzymaniu protokołów wyborczych. Nieprzekazanie do RKW w terminie 14-tu dni od dnia zakończenia wyborów protokołów, o których mowa w par 9  Uchwały nr 1 XIX KZD wraz z późniejszymi zmianami stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności przeprowadzonych wyborów. Fakt przekazania dokumentacji wyborczej do RKW przez przedstawiciela lub pełnomocnika jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej w Regionie Rzeszowskim potwierdzany jest w sekretariacie Regionu Rzeszowskiego na odpowiednim druku podpisem osoby przyjmującej protokoły wraz z datą ich złożenia. Dokumentacja wyborcza może zostać przesłana pocztą elektroniczną (skan każdego z protokołów oraz ankiet osobowych w odrębnych plikach) na adres mailowy RRz rzesz@solidarnosc.org.pl w terminie określonym niniejszą Uchwałą Zarządu Regionu, zaś oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu RRz w terminie do 30 dni od zakończenia wyborów.

Termin Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustali odrębną Uchwałą Zarząd Regionu Rzeszowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Uchwała Nr 5/2122/2022
ws. 
zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2028

 1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala następujące proporcje (klucz wyborczy), według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2028 roku:
 • Organizacje zarejestrowane w RRz zrzeszające od 40 do 80 członków Związku wybierać będą
  1 delegata (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
 • Organizacje zarejestrowane w RRz liczące ponad 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata na każde rozpoczęte 80 członków.

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:

40 do 80 członków         –   1 delegat

81 do 160 członków       –   2 delegatów

161 do 240 członków     –   3 delegatów

241 do 320 członków     –   4 delegatów

321 do 400 członków     –   5 delegatów

401 do 480 członków     –   6 delegatów

481 do 560 członków     –   7 delegatów

561 do 640 członków     –   8 delegatów

641 do 720 członków     –   9 delegatów

721 do 800 członków     – 10 delegatów

801 do 880 członków     – 11 delegatów

881 do 960 członków     – 12 delegatów

961 do 1040 członków   – 13 delegatów

1041 do 1120 członków – 14 delegatów

1121 do 1200 członków – 15 delegatów

1201 do 1280 członków – 16 delegatów

1281 do 1360 członków – 17 delegatów

1361 do 1440 członków – 18 delegatów

1441 do 1520 członków – 19 delegatów

1521 do 1600 członków – 20 delegatów

1601 do 1680 członków – 21 delegatów

1681 do 1760 członków – 22 delegatów

1761 do 1840 członków – 23 delegatów

1841 do 1920 członków – 24 delegatów

1921 do 2000 członków – 25 delegatów

Wybory delegatów na WZDRRz w ww. Organizacjach należy przeprowadzić w terminie
określonym Uchwałą Nr 4/2121/2022 Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S” z dnia 15.09 2022 r. ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych.

 1. Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim liczące mniej niż 40 członków Związku wyboru delegata dokonywać będą poprzez zebrania elektorów.

Elektorzy są wybierani według klucza 1 elektor na każde rozpoczynające się 20-tu członków Związku

 • od 10 do 20 członków – 1 elektor
 • od 21 do 39 członków – 2 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia Organizacji zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim musi liczyć co najmniej 40 członków Związku, reprezentowanych przez elektorów.

Zobowiązuje się Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” do:

 • zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.
 • dostarczenia protokołów z przeprowadzonych wyborów na kadencję 2023-2028 do Regionalnej Komisji Wyborczej RRz nie później niż w 14-tym dniu od ich zakończenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia

 

Uchwała Nr 6/2123/2022
ws. 
powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia wyborów władz statutowych Związku w Regionie na kadencję 2023-2028 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu Regionu bez przewodniczącego ZR oraz przewodniczący Oddziałów Regionu.

ZRRz powołuje Andrzeja Filipczyka na funkcję przewodniczącego RKW.

Skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej:

Robert Bąk – członek

Andrzej Czochara – członek

Anna Dziadek – członek

Andrzej Filipczyk – przewodniczący

Marek Hojło – członek

Marian Kokoszka – członek

Jan Skowroński – członek

Bogumiła Stec-Świderska – członek

Artur Stefański – członek

Marek Uberman – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania oraz na w kadencji 2023-2028, do czasu dokonania zmian w jej składzie lub wybrania nowego składu Komisji przez Zarząd Regionu.

Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w RRz na przeprowadzenie  wyborów poza miejscem zebrania: tzw. wyborów z urną  i wyborów elektronicznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci moc Uchwała ZRRz nr 2/2056/2019 z dnia 2 września 2019.

 

Stanowisko Nr 1/2124/2022

Region Rzeszowski NSZZ Solidarność wyraża oburzenie z powodu braku prac nad projektem ustawy  o „ Emeryturach stażowych”. Stajemy w obronie ciężko pracujących, którym powinno się zapewnić prawo do zasłużonego odpoczynku, a nie zmuszać do wykonywania pracy, kosztem własnego zdrowia, a niejednokrotnie i życia. Apelujemy o rozpoczęcie stosownych działań w tym zakresie.

 

Stanowisko Nr 2/2125/2022

Obradujący 15 września 2022 r. Zarząd Regionu NSZZ Solidarność wyraża pełne poparcie dla apelu  Przewodniczącego Komisji Krajowej  Piotra Dudy, skierowanego do Komisji Europejskiej, w sprawie potrzeby  radykalnej zmiany polityki wobec Polski, wojny na Ukrainie oraz klimatu. Nie może być tak, że koszty tejże polityki poniesie polskie społeczeństwo. Takiego postępowania nie zaakceptujemy nigdy. Złożoność wydarzeń i kroczącego światowego kryzysu domaga się zdecydowanych działań w tym względzie.

 

Stanowisko Nr 3/2126/2022

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność po zapoznaniu się z informacjami z komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” Muzeum – Zamek w Łańcucie, w pełni popiera jej postulaty wobec dyrektora Wita Wojtowicza. Podejmowane przez niego działania są niedopuszczalne.

 

=================================================================================

Stanowisko Nr 1/2101/2021
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 14 września 2021 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera postulat organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” działających w podkarpackich urzędach administracji rządowej o 12% wzrost wynagrodzeń pracowników w 2022 r.
Administracja publiczna jest jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych, co zostało spowodowane m. in. dziesięcioletnim zamrożeniem wynagrodzeń. Pensje wielu pracowników kształtują się na poziomie płacy minimalnej lub ledwie ten poziom przekraczają, a brak ich automatycznej indeksacji prowadzi do powstawania coraz większych rozbieżności płacowych pomiędzy pracownikami sfery budżetowej i sektora przemysłu. Przy jednoczesnym narastaniu problemu spłaszczenia wynagrodzeń pracowników ww. urzędów powoduje to frustrację pracowników, ich odejścia do sektora prywatnego oraz brak chętnych do takiej pracy, co w konsekwencji przekłada się na dodatkowe obciążenie już pracujących. W chwili obecnej brak jest uzasadnionych społecznie i ekonomicznie podstaw do dalszego utrzymywania tak niskich wynagrodzeń w terenowej administracji rządowej.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się zabezpieczenia w budżecie państwa na 2022 r. środków na podwyżki dla wszystkich pracowników administracji rządowej o 12%.
Wnosi o ujednolicenie systemu wynagrodzeń w urzędach terenowej administracji rządowej na terenie całego kraju, gdyż występujące dysproporcje na tych samych stanowiskach w poszczególnych województwach są co najmniej niezrozumiałe. Równocześnie wnioskuje o rozważenie powiązania wzrostu wynagrodzeń w administracji rządowej ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Region Rzeszowskiej Solidarności pragnie podkreślić, że od efektywnej pracy urzędników administracji rządowej zależy skuteczna realizacja programów rządowych, dlatego też powinni być godnie wynagradzani.

 

=====================================================================================

UCHWAŁA NR 1/2098/2021
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wspominając kolejną rocznicę powstania naszego związku, pragnie dać wyraz szacunku tym wszystkim, niejednokrotnie nieznanym z imienia i nazwiska, bez których nie byłoby „Solidarności” i nie byłoby wolnej Polski. To radosne świętowanie naznaczone jest czasem pandemii i wynikającymi z niej ograniczeniami. Jednak nawet ten fakt nie umniejszy prawdy, że „Solidarność” wyrosła z pragnienia wolności i niezależności, z potrzeby przestrzegania praw człowieka, z tradycji i nauki chrześcijańskiej. Wzmacniana była wiarą, która pozwalała narodowi przetrwać najtrudniejsze momenty dziejów a ludziom osobiste tragedie. Pomimo cierpień, ofiar i upokorzeń zapoczątkowała wielkie zmiany polityczno-społeczne w Polsce i Europie.
Dzisiaj żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie. Zawdzięczamy to – Wam – odznaczanym dzisiaj, za zasługi dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. I choć wyzwania stawiane przed kolejnym pokoleniem Polaków różnią się od tych, którym Wy stawialiście czoło, to wciąż chcemy i musimy im sprostać.
Wygraliśmy batalie o wiek emerytalny, płacę minimalną, stawkę godzinową, wolne niedziele w handlu, pluralizm związkowy. Dzisiaj, wprowadzenie emerytur stażowych jest dla nas najważniejszym postulatem.
Kolejne lata zależą wyłącznie od nas samych, jeśli tylko pozostaniemy SOLIDARNI, bo Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat.

STANOWISKO NR 19/2097/2021
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 18 marca 2021 r.

Szanowni Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność” – Mieszkańcy Rzeszowa !

Kiedy dookoła nas trwa niezwykle trudny czas pandemii, a my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, jak zachować zdrowie swoje i bliskich oraz miejsca pracy – w Rzeszowie – 9 maja 2021 r. odbędą się przedterminowe wybory prezydenta naszego miasta.
W trosce o przyszłość naszego Regionu, jako Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwracamy się do Państwa – Mieszkańców Rzeszowa z prośbą o solidarny udział w przedterminowych wyborach prezydenta miasta Rzeszowa.

Prosimy Was o poparcie Ewy Leniart. To osoba znana Wam wszystkim, autentyczna, codziennie zaangażowana w działania, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Przez lata pracy jako Wojewoda, a wcześniej jako dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z ogromnym zaangażowaniem podchodziła do swoich obowiązków, wielokrotnie udowadniając, że nawet w najtrudniejszych momentach życia jest w stanie zrezygnować ze swoich osobistych ambicji i poświęcić się wykonywaniu zadań jej powierzonych.

Ewa Leniart potrafi otworzyć się na nowe środowiska społeczne i polityczne, których głos do tej pory nie był brany pod uwagę w Rzeszowie. Będzie zarządzać miastem w porozumieniu z mieszkańcami oraz ze środowiskami, które chcą jego rozwoju. Ewa Leniart potrafi skutecznie zabiegać o środki finansowe i wie gdzie należy ich szukać.
Jest najlepszym kandydatem, który gwarantuje poszanowanie praw wszystkim Mieszkańcom Rzeszowa i rozwiązywanie problemów w duchu społecznej solidarności. Jej zdecydowane działanie w trudnych sytuacjach gwarantuje skuteczne zarządzanie. Wrażliwość i słuchanie drugiego człowieka, pozwoli zbudować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.
Stolica naszego województwa zasługuje na zmianę, która spowoduje, że Rzeszów będzie zarządzany w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców.

Zagłosujmy na Ewę Leniart, najlepszego kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa!

 

STANOWISKO NR 11/2076/2020
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 5 marca 2020 r.
ws. Domów Pomocy Społecznej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania pracowników Domów Pomocy Społecznej o wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie ich funkcjonowania, poprawy warunków pracy pracowników oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
Od lat nie są rozwiązywane problemy, z którymi zderzają się pracownicy w miejscu pracy. Skutkuje to m.in. ich zwalnianiem się, brakiem personelu, co może mieć wpływ na zabezpieczenie opieki i powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwo mieszkańców DPS, jeżeli nie nastąpią szybkie zmiany w tym zakresie.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje niezwłocznego powołania Zespołu ds. DPS w Radzie Dialogu Społecznego celem jak najszybszego wypracowania rozwiązań systemowych.
W załączeniu stanowisko Podkarpackiej Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego w sprawie postulatów i problemów pracowników Domów Pomocy Społecznej z 18 lipca 2019 r.

STANOWISKO NR 10/2075/2020
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 5 marca 2020 r.
ws. poparcia kandydatury Andrzeja Dudy na Prezydenta RP

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność apeluje do członków, sympatyków NSZZ Solidarność i do wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro Polski o poparcie w nadchodzących wyborach obecnego Prezydenta Andrzeja Dudę.

Sposób sprawowania funkcji, przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas ostatniej kadencji pokazuje jak skutecznie może działać Prezydent oraz jak powinno się dotrzymywać zobowiązań.

Prezydent odważnie podejmował zmiany i wnosił inicjatywy, rozwiązywał problemy, zabiegał o  rzeczywisty dialog społeczny, a przede wszystkim realizował zapisy umowy programowej którą zawarł z NSZZ „Solidarność”.

Środowisko ludzi pracy może dzisiaj cieszyć się z następstw decyzji Prezydenta, m.in.: ograniczenia handlu w niedzielę, obniżenia wieku emerytalnego, likwidacji syndromu pierwszej dniówki, wyłączenia z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego, wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, podwyżek dla pracowników sfery finansów publicznych.

Należy również podkreślić, że odpowiedzialne sprawowanie funkcji Prezydenta RP przez Andrzeja Dudę przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Polski w świecie, Polakom zaś zagwarantowało większe bezpieczeństwo, stabilizację i rozwój.

Zapewnienie Polakom spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa – i tego codziennego, na ulicy, ale także w szerszym tego słowa znaczeniu – że nikt nie zabierze nam wolności, powinno być priorytetem dla nas – wyborców.

Jesteśmy przekonani, że wybór Andrzeja Dudy na Prezydenta RP, będzie gwarantem dalszych reform gospodarczo-społecznych, zmierzających do budowania nowoczesnego państwa, które na pierwszym miejscu stawia człowieka, dbając równocześnie o pomyślność Ojczyzny.

 

STANOWISKO NR 11/2076/2020
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 5 marca 2020 r.
ws. Domów Pomocy Społecznej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania pracowników Domów Pomocy Społecznej o wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie ich funkcjonowania, poprawy warunków pracy pracowników oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Od lat nie są rozwiązywane problemy, z którymi zderzają się pracownicy w miejscu pracy. Skutkuje to m.in. ich zwalnianiem się, brakiem personelu, co może mieć wpływ na zabezpieczenie opieki i powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwo mieszkańców DPS, jeżeli nie nastąpią szybkie zmiany w tym zakresie.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje niezwłocznego powołania Zespołu ds. DPS w Radzie Dialogu Społecznego celem jak najszybszego wypracowania rozwiązań systemowych.

W załączeniu stanowisko Podkarpackiej Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego w sprawie postulatów i problemów pracowników Domów Pomocy Społecznej z 18 lipca 2019 r.

=======================================================================

Uchwała Nr 1/2041/2019
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia podjąć się organizacji XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy w dniach 19-20 września 2020 r. oraz w okresie od września 2019 r. do września 2020 r. koordynować peregrynacją obrazu Matki Bożej Robotników „Solidarności” na terenie Regionu Rzeszowskiego.

Apel Nr 2/2042/2019
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu 24 stycznia 2019 r. podjął decyzję o uroczystym przyjęciu przez nasz Region Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Robotników Solidarności podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy we wrześniu 2019 r.
Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez artystę z Podlasia, Artura Chacieja w trzech kopiach. Najmniejszą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności” przekazali podczas II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Podczas tegorocznej Pielgrzymki wizerunek umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi Czarnej Madonny zostanie przekazany Zarządowi Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Obraz, który przez kilka lat był internowany na Jasnej Górze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na nim utrwalone daty z najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i ważnych momentów w dziejach kraju, począwszy od Poznańskiego Czerwca`56 roku poprzez grudzień ’70, Radom’ 76, Gdańsk ‘80 i stan wojenny w 1981 roku. Peregrynację koordynować będzie Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego przez niemal rok.
W związku z tym apelujemy do wszystkich organizacji zakładowych o uwzględnienie w budżecie na rok 2019 i 2020 środków finansowych na ten cel oraz o czynny udział w tym bardzo dla nas ważnym duchowym przedsięwzięciu.
Prosimy o przekazanie zarezerwowanych środków w dwóch ratach:
– do 31 maja 2019 r.
– do 31 maja 2020 r.
na konto ZR: 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „peregrynacja”.

==========================================================

Uchwała Nr 1/2035/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 18 października 2018 r.

dotycząca odwołania Bogdana Śmigla, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie od decyzji Walnego Zebrania Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPWiK w Rzeszowie (do użytku wewnętrznego ZR i KZ MPWiK).

Uchwała Nr 2/2036/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 18 października 2018 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność upoważnia Prezydium ZR do przygotowania wszczęcia procedury wprowadzenia zarządów komisarycznych w organizacjach zakładowych, które nie przeprowadziły wyborów władz Związku na kadencję 2018-2022.

==================================

Stanowisko Nr 1/2033/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5 września 2018 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do członków Związku oraz mieszkańców regionu o liczny udział w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
Po raz kolejny będziemy wybierać naszych przedstawicieli na prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych gmin, miast, powiatów, województwa. Wybierzmy razem najlepszych kandydatów, którzy zagwarantują poszanowanie praw pracowniczych, zapewnią dobrą przyszłość naszym małym Ojczyznom i zagwarantują rozwiązywanie problemów w duchu społecznej solidarności. Prosimy o poparcie Wojciecha Buczaka na Prezydenta Miasta Rzeszowa. Stolica naszego województwa zasługuje na zmianę, która spowoduje, że Rzeszów będzie zarządzany „z mieszkańcami i dla mieszkańców” w zgodzie z ich oczekiwaniami.
Prosimy także o poparcie członków NSZZ „Solidarność” kandydujących na radnych wszystkich szczebli samorządu. Razem jesteśmy w stanie zbudować lepszą przyszłość dla Podkarpacia.
Potraktujmy 21 października, jako święto demokracji i wybierzmy najlepszych kandydatów, naszych kandydatów.

===================================

Uchwała Nr 1/2028/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 26 lipca 2018 r.

dotycząca uchylenia Uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Rzeszowski Zakład Energetyczny w sprawie pozbawienia członkostwa (do użytku wewnętrznego ZR i KM RZE).

 

Uchwała Nr 2/2029/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 26 lipca 2018 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zorganizować 6 lipca 2019 r. Piknik Wolności i Solidarności w Ropczycach i upoważnia Prezydium Zarządu Regionu do podejmowania decyzji związanych z organizacją Pikniku Wolności i Solidarności w Strzyżowie.

 

Uchwała Nr 3/2030/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 26 lipca 2018 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Monikę Wojak, radcę prawnego ZR na Inspektora Ochrony Danych.

 

Uchwała Nr 4/2031/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 26 lipca 2018 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” powołuje na regionalnego koordynatora akcji Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” – Stanisława Walawskiego, przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w spółce ZMR „Chemrem” Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna”, który od wielu lat jest honorowym dawcą krwi.

 

Uchwała Nr 5/2032/2018
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 26 lipca 2018 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” powołuje na koordynatora regionalnego ds. BHP – Stanisława Grzywacza członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Jednocześnie traci moc Uchwała ZR nr 2/1752/2010 z dnia 9 września 2010 r.

===========================================

UCHWAŁA NR 3/2000/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022

W związku z kończącą się kadencją władz związkowych, na podstawie Uchwały Komisji Krajowej nr 5/17, Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w RRz.
1. W terminie od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 winny zostać przeprowadzone wybory:
1) Władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,
2) Delegatów na WZDRRz,
3) Delegatów na WZD regionalnych i międzyregionalnych sekcji branżowych Związku.

Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku w tym także Organizacji Oddziałowych i Podzakładowych zarejestrowanych w RRz, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebrania delegatów mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r winny zostać przeprowadzone wybory:
– Władz regionalnych i międzyregionalnych sekcji branżowych i problemowych,
– Delegatów na WZD krajowej sekcji branżowej,
– Władz oddziałów RRz.

UCHWAŁA NR 4/2001/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia wyborów władz statutowych Związku w Regionie na kadencję 2018-2022 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w skład której wchodzą członkowie Prezydium ZR (bez przewodniczącego ZR) oraz przewodniczący oddziałów Regionu.
ZRRz powołuje na funkcję przewodniczącego RKW Andrzeja Filipczyka.
Skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej:
Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Marek Hojło – członek
Czesław Knapik – członek
Marian Kokoszka – członek
Mieczysław Liber – członek
Andrzej Marczenia – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Marek Uberman – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania oraz na okres kadencji 2018-2022 do czasu powołania przez Zarząd Regionu nowego składu Komisji.
Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w RRz na przeprowadzanie wyborów poza miejscem zebrania tzw. Wyborów z urną.
Jednocześnie traci moc Uchwała ZRRz nr 7/1961/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 5/2002/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego

1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wyznacza następujące proporcje (klucz wyborczy) według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego w kadencji 2018-2022 roku:
• Organizacje  zarejestrowane w RRz zrzeszające od 40 do 80 członków Związku wybierać będą
1 delegata (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
• Organizacje  zarejestrowane w RRz liczące ponad 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata na każde rozpoczęte 80 członków (na 80 członków związku przypada 1 mandat delegata).

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:
40 do 80 członków – 1 delegat
81 do 160 członków – 2 delegatów
161 do 240 członków – 3 delegatów
241 do 320 członków – 4 delegatów
321 do 400 członków – 5 delegatów
401 do 480 członków – 6 delegatów
481 do 560 członków – 7 delegatów
561 do 640 członków – 8 delegatów
641 do 720 członków – 9 delegatów
721 do 800 członków – 10 delegatów
801 do 880 członków – 11 delegatów
881 do 960 członków – 12 delegatów
961 do 1040 członków – 13 delegatów
1041 do 1120 członków – 14 delegatów
1121 do 1200 członków – 15 delegatów
1201 do 1280 członków – 16 delegatów
1281 do 1360 członków – 17 delegatów
1361 do 1440 członków – 18 delegatów
1441 do 1520 członków – 19 delegatów
1521 do 1600 członków – 20 delegatów
1601 do 1680 członków – 21 delegatów
1681 do 1760 członków – 22 delegatów
1761 do 1840 członków – 23 delegatów
1841 do 1920 członków – 24 delegatów
1921 do 2000 członków – 25 delegatów
2001 do 2080 członków – 26 delegatów
2081 do 2160 członków – 27 delegatów
2161 do 2240 członków – 28 delegatów
2241 do 2320 członków – 29 delegatów
2321 do 2400 członków – 30 delegatów
2401 do 2480 członków –31 delegatów
2481 do 2560 członków – 32 delegatów

Wybory delegatów na WZDRRz w ww. Organizacjach należy przeprowadzić w terminie od 1 listopada 2017 do dnia 31 marca 2018 r.

2. Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim liczące mniej niż 40 członków Związku wyboru delegata dokonywać będą poprzez zebrania elektorów.
Elektorzy są wybierani według klucza
• organizacje liczące 10 członków  wybierać będą 1 elektora
• od 11 do 20 członków – 2 elektorów
• od 21 do 30 członków – 3 elektorów
• od 31 do 39 członków – 4 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia Organizacji zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim musi liczyć co najmniej 40 członków Związku, reprezentowanych przez elektorów.
W terminie do 15 marca 2018 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami. Protokoły z zebrań wyborczych wybierających elektorów dostarczyć należy do Zarządu Regionu najpóźniej wraz ze zgłoszeniem terminu Zebrania Elektorów.
Wybory Delegatów w okręgach elektorskich winny zakończyć się 31 marca 2018 r.

3. Zarząd Regionu Rzeszowskiego wyznacza dzień 16 kwietnia 2018r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu.

4. Zobowiązuje się Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskiego NSZZ „S” do zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.
==========================

STANOWISKO NR 2/1988/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” podziela obawy członków Związku Fabryki Maszyn Nowa Leżajsk wyrażone w stanowisku Komisji Zakładowej z dnia 8 lutego br. i zwraca się do właścicieli spółki o wspólne działanie na rzecz rozwoju firmy, stabilnego zatrudnienia i oczekiwanego przez pracowników godziwego wynagradzania za pracę.
Solidaryzując się z działaniami Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Fabryce Maszyn domagamy się od Zarządu Spółki zwrotu zaległego pracownikom wynagrodzenia i przestrzegania w przyszłości terminów wypłat. Domagamy się poszanowania praw pracowników do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zwrotu zaległych oraz uregulowania bieżących zobowiązań. Domagamy się zwrotu na rzecz NSZZ „Solidarność” potrąconych od członków Związku składek członkowskich.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie dla działań Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FM Nowa Leżajsk i upoważnia Prezydium ZR do finansowania ewentualnej akcji protestacyjnej z Regionalnego Funduszu Strajkowego.
====================

Stanowisko nr 1/2006/2017
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 26 października 2017 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania środowiska oświatowego zawartego w Stanowisku Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie ws. podwyżki płac. Środowisko oświatowe domaga się 15% podwyżki od 1 stycznia 2018 r., a nie jak proponuje Rząd rozłożenie jej na 3 lata po 5 %. Pierwszy wzrost płac od 1 kwietnia 2018 r. nie przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników oświaty, ponieważ pensje po podwyżkach będą nadal bliskie minimalnym stawkom, co najjaskrawiej widoczne będzie w zarobkach nauczycieli stażystów. Takie rozłożenie podwyżek oznacza realny wzrost wynagrodzeń jedynie od 2,5% do 3%, biorąc pod uwagę inflację. Wynagrodzenia nauczycieli są zamrożone od 2012 r., a to oznacza, że realne płace spadły przy średnim wzroście płac w tym okresie o 15,5%. Trzeba zauważyć, że realizacja reformy i nowe odpowiedzialne zadania spoczywają na barkach nauczycieli i pracownikach oświaty, co wiąże się z ogromnym wysiłkiem, zaangażowaniem i poświęceniem.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera również żądania dotyczące podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty oraz poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przez zmianę:
– niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych i „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.

================================================================

UCHWAŁA NR 1/1962/2016
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 21 marca 2016 r.

Za nami XXXV rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i 26. Nocny Bieg Uliczny „Solidarności”, który nieodłącznie towarzyszył obchodom rocznicowym w Rzeszowie.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu różnych wniosków oraz wspólnej dyskusji postanawia, że od 2016 roku obchody powstania NSZZ „Solidarność” będą odbywać się wg innych zasad. Organizacja zostaje przeniesiona do terenowych struktur związku, przy czym obchody okrągłych rocznic (40,45, itd.) odbywać się będą w Rzeszowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w organizację Nocnych Biegów Ulicznych „Solidarności”.

UCHWAŁA NR 6/1960/2016
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 25 lutego 2016 r.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać na dzień 10 września 2016 r. Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

UCHWAŁA NR 7/1961/2016
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 25 lutego 2016 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia dokonać zmian w składzie Regionalnej Komisji Wyborczej powołanej 26 września 2013 roku Uchwałą nr 4/1848/2013 i odwołuje z członka RKW: Bogusławę Budę, Urszulę Malińską, Alfreda Rysia, Marię Rzeźnikiewicz oraz powołuje: Annę Dziadek, Marka Hojło, Mariana Kokoszkę, Andrzeja Marczenię, Bogumiłę Stec-Świderską.
Wobec powyższych zmian skład osobowy Regionalnej Komisji  Wyborczej przedstawia się następująco:
Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Andrzej Filipczyk – przewodniczący RKW
Marek Hojło – członek
Czesław Knapik – członek
Marian Kokoszka – członek
Mieczysław Liber – członek
Andrzej Marczenia – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Marek Uberman – członek

=====================================
STANOWISKO NR 1/1952/2016
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera dążenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka zmierzające do uregulowania spraw związanych z uprawnieniami strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych i doprowadzenia do ich ujednolicenia w całej grupie pracowników służb ratowniczo-gaśniczych.

Stanowisko Nr 1/1945/2015
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z 19 listopada 2015 r.
ws. planów wygaszania produkcji w Fabryce Wódek „Polmos-Łańcut” SA w Łańcucie

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem przyjął informację o planie wygaszania produkcji w Fabryce Wódek „Polmos-Łańcut” SA w Łańcucie.
Dla pracowników fabryki oraz mieszkańców Łańcuta, nie do przyjęcia jest propozycja w konsekwencji, zmierzająca do likwidacji fabryki, której tradycje sięgają ponad 250 lat.
Żądamy wycofania się z tej szkodliwej dla załogi i regionu decyzji oraz podjęcia działań zwiększających możliwości produkcyjne fabryki. Ponad 150 osobowa załoga, w swojej walce o zachowanie miejsc pracy, może liczyć na pełne poparcie „Solidarności” całego regionu.
W przypadku braku pozytywnej decyzji dotyczącej wycofania się z planowanych zamierzeń skorzystamy z naszych statutowych  i ustawowych uprawnień.

APEL NR 1/1939/2015
z 15 października 2015 r.
o udział w wyborach

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do członków Związku oraz mieszkańców naszego regionu o liczny udział 25 października 2015 r. w wyborach parlamentarnych.
Po raz kolejny będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski. Wybierzmy razem najlepszych kandydatów, którzy zagwarantują poszanowanie praw pracowniczych, zapewnią dobrą przyszłość naszej Ojczyźnie i zagwarantują rozwiązywanie problemów w duchu społecznej solidarności.
Potraktujmy 25 października jako święto demokracji i wybierzmy najlepszych kandydatów.

LIST DO PARLAMENTARZYSTÓW
z 15 października 2015 r.
ws. przemysłu lotniczego

Z wielkim uznaniem i szacunkiem odbieramy Pana/Pani zaangażowanie w obronę polskiego przemysłu zbrojeniowego i miejsc pracy w kontekście prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla Polskiej Armii. Chcieliśmy serdecznie podziękować za dotychczasowe działania i wypowiedzi. Korzystając z okazji pragniemy także przedstawić podstawowe argumenty, które zdecydowały, że konsorcjum PZL Mielec/Sikorsky Aircraft Corporation zdecydowało się zaoferować polskim siłom zbrojnym śmigłowiec S-70i Black Hawk i nadal podtrzymuje swoją ofertę, pomimo decyzji MON o wyborze do dalszego procedowania konkurencyjnej propozycji.

Czas dostaw

Wobec zmieniającego się na niekorzyść Polski układu geopolitycznego, w szczególności wojny na Ukrainie, Armia Polska potrzebuje jak najszybszych dostaw nowego sprzętu wojskowego, w tym śmigłowców wielozadaniowych, które zastąpią wysłużone, przestarzałe technologicznie maszyny posowieckie Mi-17, Mi-14 i Mi-8. Tempo dostaw było jednym z najważniejszych kryteriów w przetargu rozpisanym przez MON. Od 2010r. w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu trwa pełnowymiarowa produkcja śmigłowców z rodziny Black Hawk, działa tu linia produkcyjna o przepustowości 24 statków powietrznych rocznie. Oznacza to, że w wypadku zamówienia śmigłowców Black Hawk przez polskie siły zbrojne fabryka jest w stanie dostarczyć pierwsze egzemplarze w ciągu 12 miesięcy, a nawet krócej. Obecnie konsorcjum Sikorsky/PZL Mielec jest gwarantem dostarczenia śmigłowców Wojsku Polskiemu w tak krótkim czasie. Nie są do tego potrzebne nowe inwestycje w infrastrukturę, kadrę inżynierską, czy know-how. Wszystko to już jest i czeka na zlecenie od rządu polskiego.

Długofalowy rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego
Po wykluczeniu Black Hawka z postępowania przetargowego PZL Mielec musiał poddać się restrukturyzacji. Inwestor – firma Sikorsky, światowy potentat śmigłowcowy – zainwestował w polską linię produkcyjną mając na uwadze, że Polskę czeka wielka wymiana przestarzałej poradzieckiej floty śmigłowcowej. Niestety, po negatywnej decyzji MON mielecka linia okazała się za duża. Trzeba było zredukować załogę o 25%. Ewentualna zmiana decyzji MON i zamówienie przez Wojsko Polskie śmigłowców w PZL Mielec pozwoli nie tylko powrócić do dawnego stanu zatrudnienia, ale także je zwiększać. Zamówienie da pracę nie tylko osobom zatrudnionym bezpośrednio w PZL, ale także firmach –kooperantach. W 2014 r było ich ponad 300. Perspektywa odbudowy i zwiększenia mocy produkcyjnych, a co za tym idzie zamówień u kooperantów jest tym silniejsza, że w niedługim czasie PZL zostanie przejęte przez największy koncern zbrojeniowy świata Lockheed Martin, jednego z głównych dostawców uzbrojenia dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Lockheed Martin wysoko ceni profesjonalizm i innowacyjność polskich inżynierów oraz  pracowników sektora lotniczego, zamierza zakorzenić się w Polsce na lata oferując Wojsku Polskiemu polski sprzęt amerykańskiego pochodzenia.

Black Hawk już służy Polsce
Śmigłowce Black Hawk są znakomicie znane polskim żołnierzom, choć nie w polskich, ale w amerykańskich barwach. W ramach misji Medevac wywoziły rannych Polaków podczas misji w Iraku i Afganistanie. Latali na nich polscy ratownicy medyczni, transportowały naszych żołnierzy oraz przedstawicieli rządu, dowoziły na miejsce operacji żołnierzy sił specjalnych, szczególnie GROM, pozostawiając po sobie jak najlepsze wspomnienia. Żaden inny śmigłowiec wojskowy nie ma takiego doświadczenia bojowego. Ponad 4000 Black Hawków latających obecnie w służbie 28 państw świata brało udział we wszystkich ważniejszych konfliktach zbrojnych ostatnich lat. Ciągłe modernizacje, zmiany i udogodnienia wprowadzane w Black Hawku, wypracowywane i wdrażane także przez polskich inżynierów z Mielca, są właśnie efektem doświadczeń z pola walki, a nie teoretycznych analiz w pracowniach projektowych.
Od 2014r. śmigłowce Black Hawk Armii Stanów Zjednoczonych są obecne w Polsce. Biorą u nas udział we wspólnych ćwiczeniach, w których polscy żołnierze trenują na nich desant z powietrza na bronione pozycje, ewakuację rannych, transport powietrzny na pole walki. Black Hawki pokazały swoje umiejętności na poligonach w Drawsku Pomorskim, Mirosławcu, Żaganiu, Nowej Dębie. Przez Polskę docierają na ćwiczenia na Łotwie i Ukrainie. Od czasu wzmożonej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem na Ukrainie, co najmniej 1000 polskich żołnierzy ćwiczyło z udziałem Black Hawków. Żaden inny śmigłowiec, niebędący na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, nie był  tak intensywnie użytkowany w Polsce i przez polskich żołnierzy.

Sojusze
Przeprowadzone w sierpniu 2015 r. badania instytutu Pew pokazały, że spośród społeczeństw państw zachodu tylko Amerykanie byliby gotowi walczyć w wypadku wrogiej agresji na państwa Europy środkowo – wschodniej. Ani jedno społeczeństwo Europy zachodniej nie wykazało podobnej determinacji. Badania Pew oddają stan umysłów przeciętnych obywateli państw Zachodu oraz przekonania ich elit. Stany Zjednoczone nie tylko wyrażają chęć walki, ale także mają największy potencjał militarny do powstrzymania agresji na Polskę i inne państwa naszego regionu. W tym kontekście szczególnej wagi nabiera interoperacyjność sprzętu używanego przez Wojsko Polskie ze sprzętem sił zbrojnych USA. Jest ona niezbędna, by obie armie mogły działać wspólnie w pełnej symbiozie. Zapewnia ją najpełniej sprzęt amerykański, ale produkowany i rozwijany w Polsce z uwzględnieniem  specyficznych potrzeb Wojska Polskiego. Takim właśnie produktem jest mielecki Black Hawk. Może wejść do akcji bojowej (w razie potrzeby) praktycznie od razu po wprowadzeniu go na wyposażenie wojska i będzie w pełni interoperacyjny ze sprzętem i systemami elektronicznymi Stanów Zjednoczonych.
Eksperymentowanie z bezpieczeństwem państwa, w tym także w przypadku zakupów zbrojeniowych, uchodzi bezkarnie w czasie pokoju, w razie wojny mści się przegraną.

STANOWISKO NR 2/1938/2015
z dnia 14 września 2015 r.
ws. medialnych ataków na NSZZ „Solidarność”

W imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność, związkowców i sympatyków przekazujemy nasze pełne wsparcie dla obrony dobrego imienia  Związku na czele z  jego liderem Piotrem Dudą. Jesteśmy przekonani, że pseudodziennikarskie publikacje i próby zdyskredytowania NSZZ „Solidarność”, nie mają i nie będą miały żadnego wpływu na prawdę, o której głośnio mówimy. Przeciwnie – umocnią nas w dążeniu do tego, by obudzić w Polakach wiarę, że mogą wiele zmienić dzięki solidarności społecznej.Uważamy i popieramy decyzję, że zmasowane ataki na przewodniczącego NSZZ „Solidarność” powinny znaleźć swój finał w sądzie.

APEL NR 1/1914/2015
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o udział w wyborach na Prezydenta RP

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów poparcia pod kandydaturą Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.
Jednocześnie apeluje o udział w wyborach 10 maja 2015 r. i oddanie głosu na Andrzeja Dudę, kandydata PiS na Prezydenta RP, którego program zawiera postulaty NSZZ „Solidarność”.

STANOWISKO NR 1/1902/2015
z dnia 13 lutego 2015 r.
ws. protestów w Polsce

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” udziela zdecydowanego poparcia grupom zawodowym, które w trosce o swoje rodziny, los swoich zakładów pracy i gospodarstw rolnych, także o los naszego kraju, prowadzą akcje protestacyjne i strajki.
Rozwiązanie postulatów protestujących jest konieczne w interesie Polaków i Państwa, dlatego wzywamy rząd RP do natychmiastowego podjęcia rozmów z reprezentującymi protestujących związkami zawodowymi. Wzywamy do podjęcia autentycznego dialogu i zaprzestania wszelkich prób prowokacji i konfrontacji.
Prowadzony atak medialny przeciw związkom zawodowym i zgłoszonym przez nas postulatom nie wpłynie na naszą gotowość do dalszych działań. Jesteśmy zdecydowani wobec powszechnej buty i arogancji rządzących, bronić wolności obywateli.
STANOWISKO NR 5/1906/2015
z dnia 13 lutego 2015 r.
ws. wyborów na Prezydenta RP

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Regionu rozpoczyna zbieranie podpisów poparcia pod kandydaturą Andrzeja Dudy i apeluje do członków i sympatyków związku o czynne włączenie się w akcję.

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 4/1848/2013
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu zorganizowania wyborów władz statutowych Związku w regionie na kadencję 2014-2018 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą, w skład której wchodzą członkowie Prezydium ZR (bez przewodniczącego ZR) oraz przewodniczący struktur terenowych. ZRRz powołuje Andrzeja Filipczyk na jej przewodniczącego.

Skład osobowy Regionalnej Komisji  Wyborczej:
Robert Bąk – członek
Bogusława Buda – członek
Andrzej Czochara – członek
Andrzej Filipczyk – przewodniczący RKW
Czesław Knapik – członek
Mieczysław Liber – członek
Urszula Malińska – członek
Jan Skowroński – członek
Alfred Ryś – członek
Maria Rzeźnikiewicz – członek
Marek Uberman – członek
Celina Wojnarowska – członek.

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje na okres kadencji 2014-2018 tj. do czasu powołania przez Zarząd Regionu nowego składu Komisji.
Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody na przeprowadzanie przez Komisje Zakładowe lub Zakładowe Komisje Wyborcze wyborów poza miejscem zebrania tzw. wyborów z urną.
Jednocześnie traci moc Uchwała ZR nr 2/1704/2009 z dnia 10.09.2009 r.

UCHWAŁA NR 5/1849/2013
ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego

1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wyznacza następujące proporcje (klucz wyborczy) według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego w kadencji 2014-2018 roku:
• W organizacjach zakładowych zrzeszających od 40 do 80 członków związku wybierany jest 1 delegat (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
• W organizacjach zakładowych liczących ponad 80 członków związku wybierany jest 1 delegat na każde rozpoczęte 80 członków (na 80 członków związku przypada 1 mandat delegata).

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:

40 do 80 członków – 1 delegat
81 do 160 członków – 2 delegatów
161 do 240 członków – 3 delegatów
241 do 320 członków – 4 delegatów
321 do 400 członków – 5 delegatów
401 do 480 członków – 6 delegatów
481 do 560 członków – 7 delegatów
561 do 640 członków – 8 delegatów
641 do 720 członków – 9 delegatów
721 do 800 członków – 10 delegatów
801 do 880 członków – 11 delegatów
881 do 960 członków – 12 delegatów
961 do 1040 członków – 13 delegatów
1041 do 1120 członków – 14 delegatów
1121 do 1200 członków – 15 delegatów
1201 do 1280 członków – 16 delegatów
1281 do 1360 członków – 17 delegatów
1361 do 1440 członków – 18 delegatów
1441 do 1520 członków – 19 delegatów
1521 do 1600 członków – 20 delegatów
1601 do 1680 członków – 21 delegatów
1681 do 1760 członków – 22 delegatów
1761 do 1840 członków – 23 delegatów
1841 do 1920 członków – 24 delegatów
1921 do 2000 członków – 25 delegatów
2001 do 2080 członków – 26 delegatów
2081 do 2160 członków – 27 delegatów
2161 do 2240 członków – 28 delegatów
2241 do 2320 członków – 29 delegatów
2321 do 2400 członków – 30 delegatów

2. Organizacje zakładowe liczące mniej niż 40 członków związku wyborów delegata dokonują poprzez zebrania elektorów.
Elektorzy są wybierani według klucza
• organizacje liczące 10 członków – 1 elektor
• od 11 do 20 członków – 2 elektorów
• od 21 do 30 członków – 3 elektorów
• od 31 do 39 członków – 4 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia organizacji zakładowych, chcących dokonać wyboru delegata, musi tworzyć co najmniej 40 członków związku, reprezentowanych przez elektorów.
W terminie do 14 marca 2014 r organizacje zakładowe wybierające elektorów zgłaszają na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych
w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi organizacjami. Protokoły z zebrań wyborczych wybierających elektorów dostarczyć należy do ZR najpóźniej wraz ze zgłoszeniem terminu Zebrania Elektorów Wybory Delegatów w okręgach elektorskich winny zakończyć się 31 marca 2014 r.

3. Zarząd Regionu Rzeszowskiego wyznacza dzień 14 kwietnia 2014r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu.

4. Zobowiązuje się organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim NSZZ „S” do zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 16 maja 2013 r.

STANOWISKO Nr 2/1840/2013
ws. zerwania umowy o współpracy z IPN  przez Polskie Radio Rzeszów S.A.

Zarząd Regionu protestuje przeciwko jednostronnemu rozwiązaniu umowy o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przez Prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A., które godzi w realizację misji publicznej tego medium.
Jednym z pozytywnych efektów wieloletniej współpracy Polskiego Radia Rzeszów S.A. z Instytutem Pamięci Narodowej jest audycja „Ślad pamięci”. Była ona emitowana co tydzień przez 6 lat. W około trzystu odcinkach tej audycji, w bardzo atrakcyjny sposób, prezentowano ważne wydarzenia dotyczące historii regionu.
W tym cyklu ukazywano sylwetki Polaków ratujących Żydów w okresie II wojny światowej odznaczonych potem medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, prezentowano wysiłek Polskiego Państwa Podziemnego na Podkarpaciu. „Ślad pamięci” towarzyszył na bieżąco badaniom prowadzonym w miejscu kaźni komunistycznej w lesie turzańskim niedaleko Sokołowa Młp., zwanym „Małym Katyniem”.
Audycja jest bardzo popularna w środowisku kombatantów osób związanych z „Solidarnością” i podziemiem niepodległościowym. Jest często słuchana poprzez stronę internetową Polskiego Radia Rzeszów przez Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, czy Australii.
„Ślad pamięci” i inne audycje powstałe dzięki dobrej współpracy pracowników rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z redaktorami Polskiego Radia Rzeszów były bardzo wartościowym materiałem edukacyjnym wykorzystywanym przez młodzież i pedagogów w kształtowaniu postaw patriotycznych i edukacji historycznej.
Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności, między innymi „…współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej”. Przypominamy też, że „Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych” (cyt. z ustawy o radiofonii i telewizji).
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęcia działań, które pozwolą na utrzymanie emisji wartościowych programów edukacyjno-historycznych w Polskim Radio Rzeszów, szczególnie takich jak „Ślad pamięci”, tworzonych przy współpracy z kompetentnymi pracownikami z Instytutu Pamięci Narodowej.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 23 sierpnia 2012 r.

Stanowisko
ws. aktualnej sytuacji w Zakładach Chemicznych „Organika – Sarzyna” S. A. w Nowej Sarzynie

Region Rzeszowski NSZZ Solidarność wzywa Zarząd Zakładów Chemicznych „Organika -Sarzyna” S. A. do zaniechania działań zmierzających do rozwiązania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wzywamy również Ciech S. A. do niezwłocznego odstąpienia od wprowadzenia zmian organizacyjnych w Grupie Ciech, w zakresie w którym stanowić będą naruszenie Pakietu Gwarancji Socjalnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S. A. Realizacja powyższych stanowić będzie w naszej ocenie naruszenie interesów i praw pracowników.
Region Rzeszowski NSZZ Solidarność będzie wspierał działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S. A. podejmowane w obronie interesów i praw jej członków.
Apelujemy do parlamentarzystów z koalicji rządzącej PO-PSL z naszego regionu o podjęcie skutecznej interwencji w tej sprawie u Ministra Skarbu Państwa.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 15 marca 2012 r.

Stanowisko
ws. nauczania religii w placówkach oświatowych

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia zapisu dotyczącego nauczania lekcji religii w rządowym ramowym planie nauczania.
Wycofanie tego zapisu w rozporządzeniu MEN jest naruszeniem Konkordatu z dnia 28 lipca 1993 roku, nakłada na  samorządy kolejne ciężary związane z edukacją bez środków finansowych na ten cel, spowoduje kolejną redukcję miejsc pracy w oświacie i przyniesie szkodliwe skutki dla procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 16 lutego 2012 r.

Stanowisko
ws. konsolidacji Rejonów Energetycznych

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „ Solidarność” stanowczo protestuje przeciw planom konsolidacji Rejonów Energetycznych, podległych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.  Jesteśmy zdecydowanie przeciwni planowanym zmianom, które doprowadzą do likwidacji Rejonów Energetycznych w Rzeszowie, Jaśle, Tarnobrzegu i Janowie Lubelskim. Skutkiem tych działań może być likwidacja miejsc pracy, a tym samym pogorszenie i tak już trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uważamy, że planowane zmiany są bezzasadne, gdyż mogą spowodować obniżenie jakości świadczonych usług oraz pogorszą obsługę odbiorców energii elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne regionu.
Zarząd Regionu  Rzeszowskiego NSZZ „ Solidarność”  zdecydowanie popiera działania podjęte przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny, powołany przez organizacje związkowe działające w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów i PGE Obrót S.A. Tak głębokie zmiany organizacyjne powinny być z pracownikami konsultowane. Wraz z Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjnym żądamy  wstrzymania prac restrukturyzacyjnych do czasu spełnienia następujących postulatów:
1. Przekazania analiz dotyczących wpływu projektowanych zmian  na regionalne rynki pracy.
2. Przekazania analiz prawnych i ekonomicznych, argumentujących zasadność planowanych zmian wraz z przedstawieniem docelowego modelu Oddziału, ze szczególnym wyliczeniem skutków planowanych zmian.
3. Zobowiązania się Zarządu PGE Dystrybucja S.A. oraz Dyrektora Oddziału w Rzeszowie, że projektowane zmiany nie spowodują likwidacji  miejsc   oraz istotnego pogorszenia warunków pracy pracowników.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 15 września 2011 r.

APEL
ws. wyborów parlamentarnych

Zarząd Regionu apeluje do członków i sympatyków „Solidarności” z Regionu Rzeszowskiego o udział w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r. i oddanie głosu na kandydatów z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”.
Wybierzmy tych kandydatów, którzy w dotychczasowej działalności wsparli realizację postulatów i programu NSZZ „Solidarność”, uwzględniali potrzeby pracowników oraz  najsłabszych grup społecznych, a w służbie publicznej kierowali się zasadami etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 18 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA
ws. zmian do Regulaminu Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym”

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wprowadza zmiany do Regulaminu Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym” Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Jednolity tekst po zmianach:

Par. 1
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie tworzy Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym” zwany dalej Funduszem.
Fundusz tworzony jest w celu udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej byłym działaczom NSZZ „Solidarność”, członkom NSZZ „Solidarność” i ich najbliższej rodzinie, w pierwszej kolejności represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji bytowej.
Par. 2
Fundusz może być tworzony z:
– Wkładu finansowego struktur Związku tj. Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, Organizacji Związkowych
– Dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych
– Dochodów od kapitału
Par. 3
Fundusz nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym subkoncie. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku pozostają do wykorzystania w roku następnym.
Par. 4
Wnioskodawcą udzielenia pomocy może być:
 Zarejestrowana w Regionie Rzeszowskim jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”
 Członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego
 Osoba zainteresowana otrzymaniem pomocy
Wypełniony wniosek, na formularzu aktualnie obowiązującym, musi być złożony do sekretariatu Zarządu Regionu.
Par. 5
Uprawniony w pierwszej kolejności do otrzymania pomocy ze środków zgromadzonych na Funduszu jest członek NSZZ „Solidarność”, którego Organizacja Związkowa wnosi wkład finansowy na rzecz Funduszu.
Par. 6
Wnioski w sprawie udzielania pomocy ze środków Funduszu rozpatruje Prezydium Zarządu Regionu.
Par. 7
Decyzje w sprawie udzielania pomocy, jej formie (finansowa, rzeczowa lub inna) i wysokości podejmuje Prezydium ZR.
Par. 8
Jednorazowa pomoc ze środków Funduszu nie może przekroczyć wysokości średniego wynagrodzenia za pracę w gospodarce za miesiąc poprzedzający udzielenie pomocy.
Par. 9
Prezydium Zarządu Regionu udziela bieżącej informacji Zarządowi Regionu o udzielonej pomocy.
Informacja składana w trakcie posiedzenia ZR w sprawozdaniu z pracy Prezydium musi zawierać: imię i nazwisko osoby której udzielono pomocy, powód udzielenia pomocy, wysokość i formę udzielonej pomocy.
Par. 10
Działalność Funduszu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.
Par. 11
Środki pozostałe po ewentualnej likwidacji Funduszu przekazane zostaną na rzecz Regionalnego Funduszu Strajkowego.
Par. 12
W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub w spornych (w zakresie interpretacji) decyzje podejmuje Zarząd Regionu.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 12 maja 2011 r.

APEL
ws. uczestnictwa w manifestacji

W związku z organizowaną przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” ogólnopolską akcją protestacyjną pod hasłem „Polityka wasza – bieda nasza” i decyzją o zorganizowaniu 25 maja 2011 r. manifestacji w Rzeszowie, Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do członków Związku, a w szczególności do pełniących funkcje związkowe o niezawodne uczestnictwo w manifestacji, podczas której domagać się będziemy od rządu:
– czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo,
– skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem,
– podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wzrostu.
Przypominamy, że statutowym obowiązkiem każdego członka, a w szczególności wybranego działacza Związku jest solidarne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Związek.
Jeżeli z powodów niezależnych nie jest możliwe uczestnictwo osoby sprawującej funkcję związkowe, apelujemy o zapewnienie w tym wypadku zastępstwa.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 17 lutego 2011 r.

STANOWISKO
ws. XXX rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Mija 30 lat od podpisania Porozumień Rzeszowsko Ustrzyckich, które kończyły ponad 50-cio dniowy ogólnopolski strajk robotniczo-chłopski.
Jesienią 1980 roku działacze opozycji związani z polską wsią powołali niezależne związki zawodowe rolników indywidualnych, których władza PRL nie uznała.  Ogrom krzywd wyrządzonych rolnikom indywidualnym w okresie PRL, represje wobec działaczy opozycji na wsi oraz odmowa rejestracji niezależnego związku rolników, doprowadziły pod koniec 1980  roku do tzw. strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych. W celu zwiększenia presji na ówczesne władze PRL, strajkujący chłopi dołączyli na początku stycznia 1981 roku do strajku okupacyjnego w Domu Kolejarza w Rzeszowie, zorganizowanego przez struktury regionalne NSZZ „Solidarność”. „Solidarność” pracownicza oraz Ogólnopolski Komitet Założycielski Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych wysunęli wspólne postulaty. Uzyskali poparcie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, tysięcy członków „Solidarności”, mieszkańców Rzeszowa i innych miast, rolników z rzeszowszczyzny i całej Polski. Wsparcia duchowego udzieliło wielu księży, na czele z Metropolitą Przemyskim księdzem biskupem Ignacym Tokarczukiem.
Pomimo prób rozbicia strajku i oddziaływania na jego przebieg przez Służbę  Bezpieczeństwa PRL, strajkujący wytrwali. Wprawdzie nie uzyskali jeszcze oficjalnego uznania rolniczych związków zawodowych – rejestracja
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych nastąpiła dopiero w maju 1981r. – jednak zmusili ówczesne władze m.in. do:
– zagwarantowania nienaruszalności chłopskiej własności i wolności w obrocie ziemią,
– zrównania praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych,
– poprawy zaopatrzenia wsi w sprzęt rolniczy,
– reformy systemu cen produktów rolnych,
– zrównanie praw socjalnych mieszkańców wsi i miast,
– korzystnych zmian w oświacie na wsi,
– uznania praw religijnych, zezwoleń na budowę kościołów, opieki duszpasterskiej w wojsku.

Po 30 latach aktualny pozostaje apel do rządzących o wsparcie dla rolnictwa, stworzenie warunków do rozwoju wsi i ekonomicznych podstaw prowadzenia działalności rolniczej.

Jak przed 30-tu laty tak i dzisiaj Polska wieś oczekuje na wiarygodnych reprezentantów i solidarności wśród rolników.

Solidarność z rolnikami zobowiązuje nas do sprzeciwu wobec zaniedbywania spraw wsi przez rządzących oraz dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej poprzez zaniżone dopłaty bezpośrednie.

Domagamy się od Rządu RP:

– prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, która niweluje różnice między poziomem życia mieszkańców wsi i miast, Polski wschodniej i reszty kraju oraz Polski i krajów  Europy zachodniej;
– zwiększenia finansowania aktywnych form zwalczania bezrobocia (nakładów na staże, szkolenia i przekwalifikowanie) oraz placówek oświatowych w małych miastach i wioskach w celu powstrzymania likwidacji szkół i migracji młodzieży z obszarów wiejskich ;
– uznania spraw wsi i rolnictwa za jeden z priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej;
– podjęcia działań w celu zrównania wysokości dopłat bezpośrednich do poziomu obowiązującego w krajach tzw. starej UE;

Bez rozwoju wsi nie ma rozwoju Polski!

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.