Mamy wyjaśnienia Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Mamy wyjaśnienia Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie jest największym szpitalem w województwie podkarpackim. Rocznie przyjmuje ponad 80 tys. pacjentów i nieprawdą jest, że od kilkunastu miesięcy są wstrzymywane  przyjęcia pacjentów  oraz ograniczany jest zakres wykonywanych zabiegów czy udzielanych świadczeń. Wręcz przeciwnie to w okresie tych kilkunastu miesięcy szpital rozpoczął wykonywać operacje z użyciem neuromonitoringu czy też neuronawigacji aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pacjentów, rozpoczął także wykonywać zabiegi leczenia bólu przez lekarzy anestezjologów czy też pierwsze zabiegi z chirurgii naczyniowej. W ubiegłym roku rozpoczęło działalność Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów, zakupiony został nowy angiograf przeznaczony dla pacjentów z udarem a także Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, rozszerzamy zakres udzielanych świadczeń stwarzając warunki dla leczenia pacjentów chorych na mucowiscydozę.  Szpital inwestuje w nowy sprzęt medyczny i prowadzi remonty oddziałów aby poprawić warunki pobytu pacjentów szpitalu.

W strukturach szpitala funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy który zabezpiecza populację ok. 500 tys. mieszkańców. Jest to jedyny SOR w Rzeszowie i z niecierpliwością pracownicy szpitala oczekują otwarcia nowego SOR-u w szpitalu MSWiA. Do SOR-u przybywają pacjenci z całego województwa i prawdą jest, iż czasowo szpital ogranicza przyjęcia planowe  pacjentów do oddziałów z powodu braku wolnych miejsc. W takim przypadku informowane są sąsiednie szpitale i koordynator służb ratowniczych. Sytuacje powyższe dotyczą klinik neurochirurgii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej, gdzie przyjmuje się dużą ilość pacjentów w trybie pilnym  z SOR-u.

Pododdział urologii dla dorosłych został wpisany do statutu szpitala w 2015 roku i miał być utworzony na potrzeby urologii zabiegowej przy użyciu  robota da Vinci. Kliniczny Szpital Nr 2 był wytypowany wstępnie do montażu robota, a ze względu na plany finansowania zabiegów urologicznych z udziałem robota konieczne było utworzenie kliniki urologii.  Plany zakupu robota nie zostały zrealizowane stąd nie było potrzeby funkcjonowania 3 oddziału urologii w Rzeszowie. Odział nie miał kontraktu z POW NFZ i nigdy nie rozpoczął działalności.

Ze względu na stale rosnące potrzeby w zakresie zabezpieczenia usług medycznych z udziałem lekarzy anestezjologów (m.in. powstanie 2 kolejnych małych oddziałów intensywnej terapii i w związku z tym konieczne  zabezpieczenie 24  godzinnych  dyżurów medycznych) oraz niedostateczna ilość wyszkolonej kadry lekarskiej wchodzącej na rynek usług medycznych powoduje, że w dużych szpitalach gdzie praca jest najcięższa  i najtrudniejsza jest nie wystarczająca liczba lekarzy anestezjologów. Dyrektor nie jest w konflikcie z lekarzami anestezjologami. W miesiącach sierpień/wrzesień toczyły się rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń, które zakończyły się podpisaniem porozumienia. Nikt z lekarzy anestezjologów nie został zwolniony. Lekarze, którzy ograniczyli ilość godzin pracy w szpitalu mówią wprost idziemy do innych szpitali bo tam jest znacznie mniej pracy. W miesiącu wrześniu na głównym bloku operacyjnym pracowało 4-6 sal w godz. 7-14.35, na bloku dziecięcym 2-3 sal operacyjnych a na kardiochirurgii 2 sale operacyjne.

Braki kadrowe w zakresie lekarzy specjalistów dotyczą nie tylko KSW Nr 2 ale także całej Polski. Szpital zatrudniłby głównie anestezjologów, radiologów a wynikają z rosnącego zapotrzebowania na lekarzy tych specjalności w województwie i w  kraju. Jednakże braki kadrowe na dzień dzisiejszy nie zagrażają funkcjonowaniu oddziałów.

Nieprawda jest, że ze szpitala odsyłani są pacjenci trudni do leczenia. Wręcz przeciwnie do  szpitala są odsyłani z innych szpitali pacjenci do trudnych zabiegów oraz powikłani ponieważ małe szpitale twierdza, że nie maja specjalistów, nie znają się na takich chorobach albo pacjenci są zbyt kosztowni do leczenia.

W województwie są szpitale gdzie funkcjonują oddziały zabiegowe głównie dla pacjentów planowych i po 1500 pacjenci są odsyłani do “dwójki” na SOR. Wszystkie rodzaje zabiegów specjalistycznych, które były wykonywane do tej pory są nadal wykonywane .

Dane statystyczne : okresy za 8 m-cy            2018  rok                                    2019 rok

Hospitalizacje:

przyjęcia do szpitala( w okresie I-VIII)   55 246 pacjentów                   56 113 pacjentów

wskaźnik wykorzystania łózka                             86.7%                                          95%

zabiegi operacyjne                                          śr. 1 103 /m-c                                1 138 /m-c

pacjenci przychodni dla dorosłych               śr.6 525/m-c                                 6 469 /m-c

pacjenci przychodni dzieci                              śr.6 023/m-c                                   5 949 /m-c

pacjenci /dzieci RORE                                   śr. 6 85/m-c                                      7 46 /m-c

Zatrudnienie. Na dzień 30.06.2016 r. w Szpitalu na umowę o pracę zatrudnionych było 1979 pracowników. Obecnie, tj. na dzień 31.08.2019 r. szpital zatrudnia 1945 osób. Stan zatrudnienia zmniejszył się więc o 34 osoby. W okresie od 1.09.2017 r. do 30.09.2019 r. na emeryturę odeszło 50 osób.  W tym samym czasie zwolniona została 1 osoba. Powyższe dane nie uwzględniają poziomu zatrudnienia w Dziale Higieny Szpitalnej, który to Dział został utworzony 21 sierpnia 2016 r. w wyniku rezygnacji z korzystania z zewnętrznych usług w zakresie utrzymania higieny i transportu w szpitalu. W Dziale Higieny Szpitalnej zatrudnionych jest 188 pracowników.

Tak jak w każdym przedsiębiorstwie jest rotacja pracowników z różnych powodów, w tym także odejść do innych placówek.  Szpital nie gromadzi danych na temat byłych i aktualnie zatrudnionych pracowników dotyczących ich dodatkowej lub nowej pracy w innych placówkach medycznych. Nie ma nic wspólnego zwolnienie osoby zatrudnionej za stanowisku lekarza i pełniącego funkcje związkową a sporem zbiorowym. Przyczyny zwolnienia zostały przedstawione na piśmie i doręczone zgodnie z obowiązującym prawem.

Autor listu porusza kwestię kontroli ministerstwa zdrowia. W wyniku ustaleń kontrolujących przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Szpital w całości realizuje należne pielęgniarkom i położnym podwyżki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r..

Jak wynika, z wystąpienia pokontrolnego „na podstawie złożonych faktur VAT w okresie od stycznia do marca 2019 r. NFZ przekazał na rzecz Szpitala na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych łączną kwotę 5.970.901, 46 zł., natomiast wydatkowano na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych łączną kwotę 5.970.583, 39 zł.. Różnica pomiędzy kwotą przekazaną przez NFZ na zapewnienie wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych nad środkami wykorzystanymi przez Szpital na ten cel wyniosła 318, 07 zł.”.  Nie może budzić wątpliwości, iż Szpital przeznaczył wszystkie środki otrzymane od NFZ na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych  Kontrolujący nie wskazują żadnych przepisów prawa, które miałyby zostać naruszone przez kontrolowany szpital.

W wystąpieniu pokontrolnym dokonana zostaje ocena kontrolowanej jednostki w odniesieniu nie do przepisów prawa a korespondencji /pisma/ listu do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Krystyny Ptok określanego jako stanowiska Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2019 r.

Celem Organizacji związkowych pielęgniarek i położnych jest kolejny wzrost wynagrodzeń. Podajemy ogólne dane statystyczne na temat kształtowania się wynagrodzeń w Szpitalu.

Wynagrodzenia pielęgniarki  z 17 – letnim stażem pracujących w systemie zmianowym z dodatkiem nocnym i świątecznym, premiami , dodatkami,  średnio:

na dzień 1.09.2017 r. wynosiły  5317,19 zł,

na dzień 1.09.2018 r. wynosiły 6559,39 zł,

na dzień 1.09.2019 r. wynoszą 7012,16 zł brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek oddziałowych na dzień 1.09.2016 r. wynosiły średnio 6524,43 zł, na dzień 1.09.2018 r. wynosiły średnio 7781,67 zł, na dzień 1.09.2019 r. wynoszą średnio 8237,68 zł.

Sytuacja finansowa szpitala. W 2017 roku kiedy w szpitalu pracę podjął dyrektor Krzysztof Bałata sytuacja była taka że po przedstawieniu przez główną księgową sytuacji finansowej, prognoza na koniec roku wskazywała stratę w wysokości blisko 70 mln zł, natomiast szpital był na trzecim miejscu w Polsce pod względem wysokości zadłużenia. Były ograniczane dostawy leków i materiałów medycznych. Środki finansowe z NFZ zamiast na leczenie były przeznaczane na odsetki z tytułu zaległości w płatnościach, koszty sądowe i komornicze. Zachodziła poważna obawa, iż Szpital nie będzie miał środków na wypłatę wynagrodzeń dla swych pracowników, a dostawcy wstrzymają dostawy leków, materiałów medycznych czy też mediów do Szpitala. Pracownicy Szpitala zostali zaznajomieni z sytuacją finansową Szpitala oraz przyczynami konieczności wdrożenia programu restrukturyzacyjnego.

Rok 2017 zakończył się stratą w wysokości 16 mln zł przy planowanej kilkukrotnie wyższej.  Natomiast w następnym roku szpital osiągnął już zysk w wysokości 1,59 mln zł. To był pierwszy raz od 10 lat dodatni wynik finansowy w tym szpitalu.

Szpital zatrudnia 2133 pracowników plus osoby na umowach kontraktowych i  otrzymują terminowo swoje wynagrodzenie, obecnie nie ma obaw, iż dostawcy wstrzymają dostawy leków, materiałów medycznych czy mediów do Szpitala.

Obecnie po 8 miesiącach 2019r. szpital bilansuje swoją działalność i terminowo reguluje swoje płatności.

Nieprawdą jest że szpital wg programu naprawczego ograniczał wszelki zakres świadczeń niedochodowych. Realizuje wszystkie umowy zawarte z NFZ.

Aby zlikwidować jakikolwiek zakres w szpitalu wymagana jest zgoda Rady Społecznej działającej przy szpitalu, sejmiku wprowadzenie zmian do statutu, itd. Dotychczas nic takiego nie miało miejsca w szpitalu aby likwidować funkcjonujący oddział.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.